Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Augmented reality for preschool children: An experience with educational contents

British Journal of Educational Technology, vol.53, no.2, pp.326-348, 2022 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

An investigation into the relationship between self-perception and sexual development in children attending preschool education

European Early Childhood Education Research Journal, vol.6, no.2, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Effect of coding and robotic education on pre-school children's skills of scientific process

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.25, no.5, pp.4353-4363, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İlkokul Çocuklarının Tüketici Olarak Sosyalleşme Durumlarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi: Erzincan İli Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.22, no.1, pp.124-145, 2022 (National Refreed University Journal)

Developing a Peer Relationship Scale for Adolescents: a validity and reliability study

Current Issues in Personality Psychology, vol.10, no.2, pp.164-176, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Metaphoric Perceptions of Adolescents towards the Concept of Corona Virus (COVID-19)

International Journal of Distance Education and E-Learning, vol.7, no.1, pp.1-11, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye'de artırılmış gerçeklikle ilgili eğitim alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.11, no.2, pp.338-357, 2021 (International Refereed University Journal)

Mülteci Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği’ nin Türkçeye Uyarlanması

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.24, pp.308-321, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

4-6 Yaş Çocukların Dijital Oyun Bağımlılıklarında Kardeş Etkisi: Nomofobi, Akıllı Telefon Kullanma, Dijital Oyun Oynama

Çocuk ve Gelişim Dergisi, vol.4, no.7, pp.34-49, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Uses of Augmented Reality in Preschool Education

International Technology and Education Journal, vol.5, no.1, pp.11-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The relationship between Turkish children's respect for differences and their attitude toward refugee children

SN Social Sciences, vol.1, no.93, pp.1-18, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Game Perception in the Pictures of Refugee Children

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.58-69, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bebeklerin Sağlığı ve Gelişimi ile ilgili Geleneksel Uygulamalar

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.11, pp.183-193, 2020 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanat Etkinlikleri Konusundaki Görüşlerinin Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.2, pp.699-726, 2020 (International Refereed University Journal)

Sosyal Uyum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.31, pp.1-20, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Koruyucu Aile Uygulaması İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.53, pp.7481-7489, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Engelli Çocuklarda Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerdeki Eğilimler

Çocuk ve Gelişim Dergisi, vol.2, no.4, pp.44-57, 2019 (International Refereed University Journal)

Dijital Oyun Oynayan Çocukların Dijital Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.31, pp.1-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Öğrencilerinin Anneleriyle Geçirdikleri Boş Zamanların Annelerin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.35, pp.46-63, 2018 (International Refereed University Journal)

Çocuk Evi Ve Ailesi Yanında Kalan Ergenlerin İhtiyaç Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.59-84, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göçmen Çocukların Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Eğitim Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.113-127, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.2, pp.1-9, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütünleştirilmiş Kukla ve Drama Etkinliklerinin Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sosyal Duygusal Gelişimlerine Etkisi

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.59, pp.346-354, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Karne Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.123, pp.53-62, 2016 (National Refreed University Journal)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi

Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, no.2, pp.40-56, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Evinde Kalan Çocukların Karşılaştıkları Sorunların ve Beklentilerinin İncelenmesi

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1-2-3, pp.63-71, 2016 (National Refreed University Journal)

Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler AçısındanDeğerlendirilmesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.569-585, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Çocukların Tanılanması Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, pp.13-21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuklarda Duygusal Gelişim İle Başarı Arasındaki İlişkiler

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.56, pp.625-633, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sınıf, Okulöncesi ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Katılımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.265-274, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.51-62, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Father, Child, Play During Pandemic

International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP), 24 March 2021

Augmented Reality Applications in Early Childhood Education

2. International Conference on Virtual Reality, Şanlıurfa, Turkey, 15 - 16 November 2020, vol.2, no.1, pp.31 Sustainable Development

Determination of Dentists' Views on Children's Mouth and Dental Health

he 4th International Conference on Social Science, Humanities and Education, Berlin, Germany, 15 - 17 December 2020, pp.1-14

Bebeklerin Sağlığı ve Gelişimi ile İlgili Geleneksel Uygulamalar

International Scientific Researches Congress 2020 Gümüşhane, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 December 2020, pp.521-522

İlkokul Çocuklarının Tüketici Olarak Sosyalleşmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzincan İl Örneği

2. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 20 September 2020, pp.36-37

Türkiye’de Göçmen Çocuklarla İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.147-157 Sustainable Development

Ahıska Türklerinin Ad Verme Geleneklerinin İncelenmesi

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.135-146

An Examınatıon Of Mothers’ Level Of Self-Effıcacy In Terms Of Some Varıables

4th Internatıonal Conference On Economics Business Management And Social Sciences, Budapeşte, Hungary, 4 - 08 September 2019, pp.127-136

Ahıska Türkü Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlari Üzerine Türk Kültürünün Etkilerinin İncelenmesi

74.Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Kongresi, Vilnius, Lithuania, 26 - 30 May 2019, pp.150-166

Suriyeli Çocuk‘’ İlişkin Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.274-282

Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin ‘’Suriyeli Çocuk‘’ İlişkin Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.274-282

Suriyeli Çocuklara Eğitim Veren İlkokul Öğretmenlerinin Suriyeli Çocuklarla İlgili Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.283-291

Ahıskalı Göçmen Aile Çocuklarının Okul Yaşantılarıyla İlgili Beklentilerinin İncelenmesi

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.166-172 Sustainable Development

Çocuk Evinde Kalan Çocukların Çocuk Evinde Kalmaya İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

ıv. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİKBİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.157-165

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Sanat Ve Sanatsal Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.358-363 Sustainable Development

Göçmen Annelerin, Çocuklarının Sağlıklı Yaşamları Konusunda Yaşadıkları Güçlükler Ve Beklentiler

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1560-1571 Sustainable Development

Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Ergenlerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4122-4124 Sustainable Development

Ahıska Türkü Göçmen Çocuklar ile Yerli Çocukların Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3707-3709 Sustainable Development

Çocuğu İlkokulda Öğrenim Gören Ebeveynlerin Cinsel İstismar Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4119-4121

Kodlama ve Robotik Eğitiminin Okulöncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Bilimsel SüreçBecerilerine Etkisi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.204

Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Teslerin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.575-585

Göçmen Aileye Sahip Olan Ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.367-380 Sustainable Development

Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER/ZEKALILAR KONFERANSI, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.24

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.16

An Analysis of Need Satisfaction Levels of Children Staying in the Children's Home

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.246

Göçmen Çocukların Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi

8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.126 Creative Commons License Sustainable Development

Ahıska Türkleri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 May - 13 November 2017, pp.575-584

Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.279-291 Sustainable Development

Babaların Çocuk Sevme Durumları İle Baba Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.3306-3322

Haber Sitelerinde Yer Alan Cinsel İstismar Haberlerinin İncelenmesi

1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.3323-3338

Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokuluna Devam Eden Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi

III rd International Eurasian Educational Research Congress (3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.199-200 Sustainable Development

İlkokul Öğrencilerinin Ebeveynleriyle Geçirdikleri Boş Zamanların Ebeveyn Görüşlerine Göre İncelenmesi

XV.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.114

YGS Sınavına Giren Ergenlerin Sınav Kaygılarının Ergen Görüşlerine Göre İncelenmesi

3.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.103

Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

YICER: Eğitim Araştırma ve Sosyal Araştırmalar üzerinde YILDIZ Uluslararası Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.12

Books & Book Chapters

Çocukla İletişim (Dinleme ve Konuşma)

in: Çocuklarla İletişim, Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.79-100, 2021

Göçmen Çocuklar

in: Dezavantajlı Çocuklar, Hülya GÜLAY OGELMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.205-225, 2020

Çocuk İstismarına Neden Olan Bir Bozukluk: Pedofili Ve Tedavisi

in: TIP BILIMLERINDE FARKLI YAKLASIMLAR, Yelz MERCAN, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.77-94, 2019

Children with Autism Spectrum Disorder

in: Recent Studies in Health Sciences, CHERNOPOLSKI P.M., SHAPEKOVA N.L., SANÇAR B., AK B, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, pp.177-185, 2019

Kişilik Gelişimi

in: Çocuk Gelişimi I, Ayşe PARLAK GÜROL, Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2018

Psikoseksüel Gelişim

in: Çocuk Gelişimi I, Ayşe PARLAK GÜROL, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-29, 2018

Ortaokulda Öğrenim Gören Göçmen Aile Çocuklarının Beklentilerinin İncelenmesi

in: Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, ÖZPOLAT, VAHAP, Editor, Hegem Yayınları-Ankara, pp.293, 2018

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Gelişimi ve Cinsel Eğitim

in: Çocuk Gelişimi-2, Öztürk Aynal, Ş., Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.71-91, 2017

The Situation of the Children's Home in Turkey

in: Recent Advances in Health Sciences, A.Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.427-436, 2016