Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi


AYDOĞDU F. , dilekmen m.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.51-62, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.51-62

Özet

Araştırma sınıf öğretmenlerinin, performans görevlerine ilişkin algılarının nasıl olduğunu belirlemeyi ve algılarının cinsiyet, medeni durum, görev yapılan okulun yerleşim türü, sınıf mevcudu, kıdem ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezi, Üzümlü, Tercan ve İliç ilçelerinde hizmet veren 40 okulda görevli 265 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmadaki istatiksel analizler SPSS 21.0 programı yardımıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin performans görevleriyle ilgili algılarının olumlu olduğu; ancak performans görevlerinin uygulanması ve değerlendirilmesiyle ilgili bazı sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin cinsiyet ve görev yapılan okulun yerleşim türü değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma bulunurken, medeni durum, sınıf mevcudu, mesleki kıdem ve çalıştıkları sınıf düzeyi değişkenlerine göre algıları arasında anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. 

The study determines how the primary-school teachers’ perceptions about performance tasks are and whether they differ according to the variables of gender, marital status, area type of school that is worked, class number, professional seniority and class level or not. 265 primaryschool teachers working at 40 schools serving in Erzincan provincial Centre, Üzümlü, Tercan and İliç districts in 2013-2014 educational year joined to the study. Questionnaire formed by researchers as data collection instrument was used in the study. T-test and one-way variance analysis were used in analysis of data. Statistical analysis in the study were done whereby SPSS 21.0 program. According to the results of the study, primary school teachers’ perceptions about performance tasks are positive; but it has been determined that they have some problems about applying and evaluating the performance tasks. Furthermore, while a significant difference has been found according to primary teachers’ gender and school area that is worked variables, a significant difference hasn’t been found between perceptions according to marital status, class number, professional seniority and class level they work variables.