İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi


AYDOĞDU F. , DİLEKMEN M.

Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, ss.40-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Electronic International Journal of Education, Arts, and Science
  • Sayfa Sayıları: ss.40-56

Özet

Bu çalışmada, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okul başarılarının bireysel ve aile değişkenleri açısından incelemesi amaçlanmıştır. Çalışma örneklemini 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Erzincan il merkezindeki ilkokullardan 2, köy okullarından 2 ve Çayırlı ilçesindeki 2 okulda bulunan ve seçkisiz olarak belirlenmiş on üç 4. Sınıfta öğrenim gören toplam 230 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel türde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönemine ait ağırlıklı başarı ortalamaları dönem sonunda gerekli izinler alınarak okul idarelerinden elde edilmiştir. Araştırmada kişisel bilgilerin gizliliğinden hareketle, öğrencilere sınıf listesindeki sıralarına K1, K2, K3... şeklinde kodlar verilerek analiz edilmiştir. Veriler SPSS.21 programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, ailenin aylık gelirine, kardeş sayısına, evin ısınma yöntemi ve babanın çalışma durumuna göre öğrencilerin başarıları arasında anlamlı farklılaşma bulunurken, cinsiyet, yerleşim türü, aile tipi, kendilerine ait çalışma odası olma durumu, evlerinde engelli ya da sürekli hastalıklı birey olma durumu, annenin çalışma durumu ve öğrencilerin sağlık problemlerine sahip durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma görülmemiştir. 

In this study, it is aimed to view the school success of elementary 4th class students in terms of individual and family variables. The study has been performed on total 230 students majoring in 4th classes of seven elementary schools chosen by random sampling method, two from Erzincan provincial canter, two from its villages and 3 schools from Çayırlı district in 2014-2015 academic year. In the research, survey model has been used. In data collection of the research, “Personal Data Form” and the weighted success average of 2014-2015 Academic Year 1. Semester were gained from school administrations by obtaining necessary permission at the end of the semester. In the research, based on secrecy of personal data, codes in the form of K1, K2, K3...were given to the students according to their order in class list. The data have been analyzed by SPSS.21 program. According to the findings, there are significant difference between students’ success and monthly income of family, sibling number, heating system of house and father’s employment position, no significant difference was seen according to the variables of gender, settlement type, family type, having their own study room, being disabled or continually ill person at their houses, mother’s employment status and students’ having health problems.