Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Mesleki Uygulama Dersi İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi


AYDOĞDU F.

9.Okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.8

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

İn this study, it is attempted to identify the thoughts and ideas of Students studying child development on Professional application course according to the demographic characteristics like education type, success-oriented perception, marital status, institution type göne for application and Thinking to work in this field after finishing the school. İn accordance wth this aim, “ional Appllication Questionnaire” that consists 22 items has been applied to 150 students in Child Development Departments in Erzincan University and Mardin Artuklu University Health Vocational High School and Midyat High School.The scales in questionnaire has been done according to the five Likert Scale.The questions has been evaluated in the form of 1=Never Agree, 2= Not Agree, 3= Not sure, 4= Agree and 5= All Agree. The Results of the study have been calculated with SPSS 18.00 statistics package program, t-test, Mann Whitney U test, One-Way Variance analysis, LSD Post Hoc testi, Kruskal Wallis H test and Dunnet Post Hoc test. İn the Results of the study, in two items of education type variable ( the professional application has provided me to have knowladge about work life and I learned how to be have when I encounter a problem in professional application), in two items of marital status variable (profesional application has provided me to apply the theoretical knowledge as Practical and I have never been bored during the professional application), in one item of age variable (I have never been bored during the Professional application), in three items of school type of application ( During my applications, my advisors have dealth with me in every subjet, I have reached to my advisors at any moment during the Professional application and my University courses have been so useful for my professional application) and in four itemse of Thinking to work in this field after school variable ( I’m so happy for going to profesional application, Professional application has increased my confidence in many fields, professional application has taught me to take my job serious and it increased my interest for the job I will do) significant differentiation has been found but in other items of questionnaire, there hasn’t been found significant differentiation.İn the perception variable about success condition, there hasn’t been found any significant differentiation in any item. Also, it has been concluded that the thoughts of Students About profesional application course are positive, the knowledge and skills they got will be useful in their work life and every Student must attend to profesional application about his/her field.


Bu araştırmada, Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerin Mesleki Uygulama Dersine yönelik görüş ve düşünceleri; öğrenim türü, başarı durumuna yönelik algı, medeni durum, yaş, uygulamaya gidilen kurum türü ve okulu bitirince bu alanda çalışmayı düşünme gibi demografik özelliklere göre belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Erzincan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Mardin Artuklu Üniversitesi’ nin Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Midyat Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programlarında okuyan 150 öğrenciye 22 maddeden oluşan ‘Mesleki Uygulama Anketi’ uygulanmıştır. Ankette ölçümler 5’li Likert Ölçeği doğrultusunda yapılmıştır. Sorular 1= Hiç katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Emin değilim, 4=Katılıyorum ve 5=Tamamen katılıyorum şeklinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları SPSS 18.00 istatistik paket programı, t testi, Mann Whitney U testi, Tek Yönlü Varyans analizi, LSD Post Hoc testi, Kruskal Wallis H testi ve Dunnet Post Hoc testi ile hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarında, öğrenim türü değişkeninde 2 maddede (Mesleki uygulama iş hayatı hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı ve Mesleki uygulamada bir sorunla karşılaştığımda nasıl davranmam gerektiğini öğrendim), medeni durum değişkeninde 2 maddede (Mesleki uygulama derslerde öğrendiğim teorik bilgileri pratik olarak uygulamamı sağladı ve Mesleki uygulama boyunca yaptığım işlerden dolayı hiç sıkılmadım), yaş değişkeninde 1 maddede (Mesleki uygulama boyunca yaptığım işlerden dolayı hiç sıkılmadım), uygulamaya gidilen okul türü değişkeninde 3 maddede (Mesleki uygulamalarım boyunca danışmanlarım benimle her konuda ilgilendi, Mesleki uygulama boyunca danışmanlarıma her an ulaştım ve Üniversitede aldığım dersler mesleki uygulamada çok işime yaradı) ve okulu bitirince bu alanda çalışmayı düşünme değişkeninde 4 maddede (Mesleki uygulamaya gittiğim için çok mutluyum, Mesleki uygulama birçok alanda kendime güvenimi arttırdı, Mesleki uygulama bana işimi ciddiye almam gerektiğini öğretti ve Mesleği uygulama yapacağım mesleğe olan ilgimi arttırdı) anlamlı farklılaşma bulunurken, ankette yer alan diğer maddelerde anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. Başarı durumuna yönelik algı değişkeninde ise, hiçbir maddede anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin Mesleki Uygulama Dersi ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu, edindikleri bilgi ve tecrübelerin meslek hayatlarında işlerine yarayacağı ve her öğrencinin alanı ile ilgili mesleki uygulamaya katılmaları gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.