Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ömer Lütfi Barkan’ın “Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”i Üzerine Değerlendirmeler

AKADEMİAR: Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, ss.93-126, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Melâmet Kavramları Işığında Fahreddîn-i Irâkî'nin Şiirlerinde Melâmetî Düşünce

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.1-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERZİNCAN’DA NAKŞÎ-HÂLİDÎ GELENEK

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.80-95, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asçı Ibrahim Dede Hâtıratı Çerçevesinde XIX. Yüzyıl Erzincan'ında Dinî ve Tasavvufî HayaT

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.47-64, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aşkın Kazandığı Tasavvufî Muhteva: Ahmed Gazzâlî, Baklî ve Irakî Çizgisi

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ DERGİSİ, ss.23-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Saf Askın Üstadı": Ahmed Gazzâlî ve Tasavvuf Anlayısı

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ DERGİSİ, ss.1-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ali el-Kari'nin İbnü'l Arabi'ye Yönelik İtiraz ve Tenkitleri

Rıhle Dergisi, cilt.1, ss.22-30, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Necmeddîn Dâye, Sûfî Diliyle Siyaset- Irsâdü'l-mürîd ile'l-murâd fî tercemeti Mirsâdü'l-ibâd, haz. Özgür Kavak

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ DERGİSİ, ss.423-426, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necmeddîn-i Dâye’nin Bahru’l-hakâik Adlı Tefsirinde İbadetlere Dâir Bazı İşârî Yorumlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.193-210, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hür Mahmut Yücer, Seyh Sa'deddin Cebâvî ve Sa'dîlik

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ DERGİSİ, ss.335-340, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Tasavvuf Klasigi Olarak Mirsâdü’l-ibâd

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ DERGİSİ, ss.163-177, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tasavvufî Tecrübenin Dışavurumu: Tasavvufta Şathiye Meselesi ve Harakânî'nin Şathiyeleri

Fütüvvet Sultanı Ebu'l-Hasan Harakanî, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2019, ss.1-20

Erzincan’da Nakşî-Hâlidî Gelenek

Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016, ss.1-17

Erzincan’da Ârif-i Ümmî İki Şâir: Leblebici ve Tüfekçizâde Sâlih Baba Şiirlerinde Tasavvufî Düşünce

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.867-877

Bir Osmanlı-Cumhuriyet Aydını Olarak M. Semseddin Günaltay’ın Tasavvuf ve Tarîkatlara Yaklasımı

Ilahiyat Fakültelerinin ve Imam Hatip Okullarının Kurucusu Semsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2015, ss.148-167

Kitap & Kitap Bölümleri

Naziat-Nas Sureleri

Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 23. Cilt (Farsça Bölümler), Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editör, Erkam Yayınları, İstanbul, ss.1-734, 2016

Mülk-Nebe Sureleri

Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 22. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editör, Erkam Yayınları, İstanbul, ss.1-696, 2016

Mücadile-Tahrîm Sureleri

Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 21. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editör, Erkam Yayınları, İstanbul, ss.1-615, 2015

Kamer-Hadîd Sureleri

Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 20. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editör, Erkam Yayınları, İstanbul, ss.1-598, 2015

Fetih- Necm Sureleri

Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 19. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editör, Erkam Yayınları, İstanbul, ss.1-590, 2014

Tasavvuf Yolu Mirsâdü'l-ibâd

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2013

Fussilet-Ahkâf Sureleri

Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 18. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editör, Erkam Yayınları, İstanbul, ss.1-580, 2013

Necmeddîn Dâye Râzî

İnsan Yayınları, İstanbul, 2011