Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadın istihdamının coğrafyası ve bölgesel yakınsama (yayına kabul edildi)

Türk Coğrafya Dergisi, sa.77, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşmenin ekonomik coğrafya alanına kavramsal yansımaları (yayına kabul edildi)

Erzincan Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.14, sa.1, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dönüştürücü bir mikro coğrafya alanı olarak üniversiteler ve yerellik-evrensellik paradoksu

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.179-199, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kent Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mekanın Siyaseti: Erzincan KYK Yurtları Örneği

Journal of Economy, Culture and Society, cilt.61, ss.85-105, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Seçimlerde Komşusundan Ayrıksılaşan İlçeler ve Ayrıksılaşmayı Sağlayan Dinamikler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.99-115, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye dünyanın neresinde?

İktisat ve Toplum, sa.112, ss.99-107, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Instrumentalisation of Gerrymandering in Recentralization in Turkey: The case of Ankara

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOGRAPHY EDUCATION (ONLINE), sa.40, ss.139-150, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal ve İlişkisel Ekonomik Coğrafya Yaklaşımları ve İşlemselleştirilmesi

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.119-134, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sanayileşmenin Gizli Tarihi

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.109-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Örüntüleri: Amprik Bir Analiz

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.159-188, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Covid-19 salgınına karşı bölgelerin ekonomik dayanıklılığı ve kırılganlığı: Ampirik bir analiz

20. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Erzincan, Türkiye, 20 Mayıs - 21 Haziran 2021, ss.11-12

Türkiye'nin düzey 3 ölçeğinde dışa açıklığının tespiti ve inovasyonla ilişkisi

20. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Erzincan, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2021, ss.28-29

Türkiye’xxde İnovasyonun Bölgesel Yoğunlaşması ve Yerel Dinamikler

1st İstanbul International Geography Congress, 20 - 22 Haziran 2019

Türkiye'de İnovasyonun Bölgesel Yoğunlaşması ve Yerel Dinamikler

1st İstanbul International Geography Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.511-512

Regional determinants and spatial differentiation of innovation in Turkey

32rd ERSA Summer School, Katowice, Polonya, 16 - 22 Haziran 2019

İnovasyonu etkileyen yerel ve yerel ötesi dinamikler

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Giresun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Türkiye’de inovasyonun mekansal dinamikleri

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018

Küreselleşme nereye?

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018

Türkiye’de İnovasyonun Mekansal Dinamikleri

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.401-411

A Review About Smart Specialisation Through Using Three Star Analyses: The Case Of Istanbul, Ankara, Izmir

RSA Annual Conference 2018:?A World Of Flows: Labour Mobility, Capital And Knowledge In An Age Of Global Reversal And Regional Revival, Lugano, İsviçre, 3 - 06 Haziran 2018, ss.198

Yeni Sanayi Odaklarında İmalat Sanayinin Kümelenme Eğilimleri: 3 Yıldız Analiziyle 2009-2015 Yıllarının Karşılaştırılması

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017

Katı ve Soft Kurumlar Üzerinden Kalkınmayı Anlamak: Girişimci Dernekleri Üzerinden Kritik Bir Değerlendirme

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017

Ahbap çavuş ilişkisiyle üretilen eğreti kurumsallık: Girişimci dernekleri örneği (Kayseri)

16. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2016

Analyzing the firm competetiveness through using political and market power of business associations

Annual Meeting of Associations of American Geographer, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Mart - 02 Nisan 2016

Firma rekabetini kurumsal ve ilişkisel perspektiften anlamak: Kayseri örneği

KBAM 6.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015

Firma Dışı Ağsal İşbirliklerinin Bölgesel Öğrenme ve Rekabet Edebilirlikle İlişkisi

14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Regional pattern of Turkish manufacturing industry by technological intensity

International Geographical Union Regional Conference, Krakow, Polonya, 18 - 22 Ağustos 2014, ss.1301

Orta gelir tuzağını imalat sanayinin bölgesel örüntüsü üzerinden okumak

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014

Türkiye’de İmalat Sanayinin Teknoloji Düzeyine Göre Bölgesel Analizi

KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013

Family planning and fertility differences with respect to the status groups of women in Turkey

Education and Global Fertility Transition (International Conference), 30 Kasım - 01 Aralık 2012

Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme

TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.390-405

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Özellikleri ve Dinamikleri

KBAM 2.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.305-317

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Örüntüleri: Amprik bir analiz

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekonomik coğrafyada küresel üretim ağı (KÜA) yaklaşımı ve kalkınmayla ilişkisi

Yerel ve bölgesel kalkınmada değişen dinamikler: Teori, politikalar ve uygulamalar, M. Tahsin Şahin,Fatih Altuğ, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.67-97, 2021

Is the “New” Turkey Paradigm Shifting from West to East? An Analysis of the Relationship Between Exportation Regions and Innovation

The New Turkey: Politics, Society and Economy, Recep Gülmez,Suat Tuysuz, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, 2020

Is the “New” Turkey Paradigm Shifting from West to East? An Analysis of the Relationship Between Exportation Regions and Innovation

The New Turkey: Politic, Society and Economy, Gülmez, Recep, Tuysuz, Suat, Editör, Nova Science Publishers, New York, ss.163-193, 2020

Erzincan'ın ekonomisi ve sanayi yapısı

Erzincan 2019, Hüsrev Akın, Editör, Erzincan Valiliği, Ankara, ss.341-362, 2019

Erzincan’ın ekonomisi ve sanayi yapısı

Erzincan 2019, Hüsrev Akın, Editör, Erzincan Valiliği, Ankara, ss.341-362, 2019

Pozitivizm ve Post-Pozitivist Eleştiriler

Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları, Erdem Bekaroğlu, Editör, İdil Yayıncılık., İstanbul, ss.167-214, 2017

Diğer Yayınlar