Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AŞIRI İŞ YÜKÜ İLE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.20, ss.374-389, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How transformational leadership predicts employees' affective commitment and performance

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY AND PERFORMANCE MANAGEMENT, cilt.67, no.9, ss.1901-1917, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACIETKİSİNİN İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.683-704, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.74-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.305-316, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.147-161, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The moderating effect of gender on the relationship between workplace mobbing and intent to quit work – “Which one is more difficult: to be a man or a woman?”

International Journal of Development and Sustainability (IJDS), cilt.6, ss.1610-1620, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.147-161, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.147-161, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Virtüöz Liderlik ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.213-232, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE PERSONEL GÜÇLENDİRME ARASINDAKİİLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birey-Örgüt Uyumu İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Rolü: Kayseri Örneği

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.-8, ss.-31-45, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAŞ VE ÖĞRENİM DURUMUNUN DUYGUSAL ZEKÂ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ARACILIK ETKİLERİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, no.2, ss.623-643, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.-17, ss.-187--207, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaş Ve Öğrenim Durumunun Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerindeki Aracılık Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.623-643, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Career Adapt-Abilities Scale (Caas) - Turkey Form” Psychometric Properties And Construct Validity

International Journal of Economics, Commerce and Management, cilt.3, ss.67-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Erzincan Üniversitesi SBE, cilt.7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.45-64, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Transformational Leadership, Subordinate Experience, and Subordinate Organizational Commitment: Different Leadership Strokes for Different Folks

BOGAZİCİ JOURNAL: REVİEW OF SOCİAL, ECONOMİC AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, no.1, ss.19-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerde İzlenim Yönetimi Ve Taktikleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Akademik Bakış Dergisi, ss.1-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry

International Journal of Business and Management, cilt.2, no.3, ss.26-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevcut İş Alternatiflerinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma İlişkisi Üzerine Etkisi: “Başka Bir Yol Daha Olmalı!

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.27, ss.159-179, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), ss.19-48, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Comparative Study in Turkey on the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviors

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ss.94-105, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Study on the Relationship between the Management of Diversity and Job Satisfaction

Interdisciplinary Journal of Research in Business, cilt.2, no.7, ss.12-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Job Satisfaction, Organizational Commitment And Demographic Characteristics Among Teachers İn Turkey: Younger İs Better?

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.46, ss.1598-1608, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma ve Nepotizm

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.247-277, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Examining the Relationships among Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention: An Empirical Study

International Journal of Business and Management, no.20, ss.44-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entrepreneurial orientation, Executives’ Individualism and Firm Performance: the Moderating Role of Executives’ Individualism

Far East Journal of Psychology and Business, cilt.5, no.3, ss.63-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen Örgüt Üzerinde Örgüt Kültürünün Etkisinin Yapısal Eşitlik Model ile Analizi- Kayseri ve Konya Örneği

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.265-284, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müşteri İlişkileri, Örgütsel Bağlılık, Plânlama, Öğrenme Yönlülük, Uyum Sağlayıcı Davranış ile Satış Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.10, ss.137-157, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Satış Temsilcilerinin Performanslarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.223-238, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aile İşletmeleri Açısından Girişimci Liderlik ve Önemi - ETSO’ya Bağlı Aile İşletmelerinde Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.97-119, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7 - 09 December 2018, cilt.2, ss.1378-1386

ÇALIŞANLAR AŞIRI İŞ YÜKLERİNDEN ÖTÜRÜ AİLELERİ İLE ÇATIŞMA YAŞARLAR MI? HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME

UMTEB IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018, cilt.2, ss.1386-1392

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

UMTEB IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 December 2018, cilt.2, ss.1378-1385

Liderança transformacional e desempenho dos colaboradores: O papel mediador do empenhamento afetivo

IX SIMPÓSIO SOBRE COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL, Tomar, Portekiz, 24 - 26 May 2018, ss.47

Relationship Between Work Overload and Intent To Quit and Moderating Effects of Perceived Organizational Support on The Relationship: A Case of Call Center

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, Fransa, 27 - 28 April 2018, cilt.1, no.1, ss.1

”Supervisor-subordinate incongruence in power distance orientation and subordinate work outcomes”

2017 Annual Meeting of the Academy of Management. Date(s): August 4, 2017 - August 8, 2017., Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 August 2017, cilt.2017, ss.11878

ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL,LEISURE AND HOSPITALITY, İzmir, Türkiye, 20 - 21 October 2017, ss.45

ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY, İzmir, Türkiye, 20 - 21 October 2017, ss.45

ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY, İzmir, Türkiye, 20 - 21 October 2017, ss.45

Turizm İşletmelerinin Pazarlama Yönelimleri: Bir Alan Araştırması

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 28 September - 01 October 2017, ss.72

Otantik Liderlik ve Örgütsel Güvem-Erzincan Üniversitesinde Bir Uygulama

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, ss.707-720

When Men Are in the Minority: The Differential Effects of Leader-Follower Gender in Pink Collar Settings

2016 Southern Management Association, North Carolina, Amerika Birleşik Devletleri, 25 September - 29 April 2016, ss.30

The Differential Effects of Leader-Follower Gender In Pink Collar Settings

9th Equality, Diversity and Inclusion International Conference (EDI), Nicosia, Kıbrıs (Gkry), 22 - 24 June 2016

Subjektif Kariyer Başarısı Tükenmişliği Açıklar mı Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 8 - 10 June 2015

The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry

7th International Academic Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 September 2013, ss.146

Örgütsel Bağlılık ve İçsel Pazarlama: Çalışanların Yaşının Bu İlişki Üzerine Etkisi

10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırım, Ukrayna, 28 August - 02 September 2012, ss.1073-1082

İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Kriz Dönemlerinde Vergi Etkisi

10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırım, Ukrayna, 28 August - 02 September 2012, ss.1065-1072

Job satisfaction, organizational commitment and demographiccharacteristics among teachers in Turkey: Younger is better?

4th World Conference on Educational Sciences, Barselona, İspanya, 2 - 05 February 2012, ss.15

The Comparison of SMEs with High Entrepreneurial Orientation and SMEs with Low Entrepreneurial Orientation

Ankara University International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century, Antalya, Türkiye, 6 - 09 April 2009, ss.203-214

A Study in Erzurum on the Attitudes of Small and Medium Sized Entrepreneurs Towards Logistics Services

Dokuz Eylül University The International Association of Maritime Economists Annual Conference 2004, İzmir, Türkiye, 30 June - 02 July 2004, ss.59-77

Kitap & Kitap Bölümleri

Büro Yönetimi

Bürolarda İletişim, İlhami Yücel, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.120-140, 2016

Büro Yönetimi

Bürolarda Toplam Kalite Yönetimi, İlhami Yücel, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.140-160, 2016

Yönetim Becerileri

Örgüt Kültürü, Yazıcı N., Ekici K.M., Editör, Savaş Kitap Ve Yayınevi, Ankara, ss.73-90, 2013

Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar

Transformasyonel Liderlik, Demirel Y.,Yeniçeri Ö., Editör, Bursa,Ekin Yayınevi Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.143-162, 2011

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Yönetim ve Yöneticilik, Ekici K. M., Editör, Savaş Kitap Yayınevi, Ankara, ss.23-42, 2009