YAŞ VE ÖĞRENİM DURUMUNUN DUYGUSAL ZEKÂ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ARACILIK ETKİLERİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


YÜCEL İ., SAKA ILGIN K.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.623-643, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

This study’s aim is to examine the relationship between emotional intelligence and burnout on the health staff and nurses who are working in hospitals and also to test how and in what direction perceived age and education status variables affects this relationship. The data used in this study were obtained by questionnaire and 256 quastionnaires were included in the analysis. It is utilized to measure emotional intelligence from Austin and colleagues’ (2004) and burnout from Maslach and Jackson’ (1981) study. By analysis performed, it is provided that emotional intelligence is negatively related to burnout (b=-,265, p<,001). Furthermore, age variable have not important moderator effect (b=,026, p>,10) and education status variable have important and positive moderator effect (b=,200, p<,10). Therefore, the relationship between emotional intelligence and burnout indicates differences according to education status. The most important features that make it different from similar studies, working with different emotional intelligence scale and using some demographic characteristics as a moderator in the relationship between emotional intelligence and burnout.

Keywords: Emotional Intelligence, Burnout, Age, Education Status.

Jel Codes: I12, J20

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, hastanelerde çalışan sağlık memuru ve hemşirelerin duygusal zekâ ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi; yaş ve öğrenim durumu değişkenlerinin, bu ilişkiyi nasıl ve ne yönde etkilediğinin test edilmesidir. Çalışmada kullanılan veriler anket yöntemiyle elde edilmiş ve 256 anket analize dâhil edilmiştir. Duygusal zekâ ölçeği için Austin ve arkadaşlarının (2004) ve tükenmişlik ölçeği için Maslach ve Jackson’ın (1981) çalışmalarından yararlanılmıştır. Elde edilen verilere uygulanan analizler neticesinde, duygusal zekâ ile tükenmişlik düzeyi arasında önemli ve negatif bir ilişki olduğu (b=-,265, p<,001) belirlenmiştir. Ayrıca yaş değişkeninin, duygusal zekâ ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde etkilemediği (b=,026, p>,10) ve öğrenim durumu değişkeninin duygusal zekâ ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi önemli ölçüde ve pozitif yönde etkilediği (b=,200, p<,10) tespit edilmiştir. Dolayısıyla duygusal zekâ ile tükenmişlik arasındaki ilişki, öğrenim durumuna göre farklılık arz etmektedir. Bu çalışmayı benzerlerinden farklı kılan en önemli özellikler, farklı bir duygusal zekâ ölçeği ile çalışılmış olması ve bazı demografik özelliklerin duygusal zekâ ile tükenmişlik arasındaki ilişkide moderatör olarak kullanılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Tükenmişlik, Yaş, Öğrenim Durumu.

Jel Kodları: I12, J20