Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPERVISOR SUPPORT AND WORK-FAMILY CONFLICT AND THE MEDIATING ROLE OF WORK OVERLOAD PERCEPTION ON THIS RELATIONSHIP

Ekonomski vjesnik/Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, vol.34, no.1, pp.145-159, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

MESLEKTAŞ DESTEĞİ İLE AĞIR İŞ YÜKÜ İLİŞKİSİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ARACILIK ROLÜ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.1, pp.241-256, 2020 (Other Refereed National Journals)

ÖZDENETİM İLE İŞ STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MESLEKTAŞ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, pp.148-158, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceived organisational support and employees' performance: The mediating role of affective commitment

International Journal of Management and Enterprise Development, vol.19, no.3, pp.187-202, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

AŞIRI İŞ YÜKÜ İLE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.374-389, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Örgütsel Vatandaşlığın Zorunlu Olması İş Tatminini Etkiler Mi? İşStresi Bağlamında Bir İnceleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.547-560, 2019 (Other Refereed National Journals)

How transformational leadership predicts employees' affective commitment and performance

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY AND PERFORMANCE MANAGEMENT, vol.67, pp.1901-1917, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven Erzincan Üniversitesi nde Bir Uygulama

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.81-93, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACIETKİSİNİN İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, no.3, pp.683-704, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.74-89, 2018 (Other Refereed National Journals)

ERZİNCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.305-316, 2017 (Other Refereed National Journals)

The moderating effect of gender on the relationship between workplace mobbing and intent to quit work – “Which one is more difficult: to be a man or a woman?”

International Journal of Development and Sustainability (IJDS), vol.6, no.11, pp.1610-1620, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERSONELGÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MODERATÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, pp.147-161, 2017 (Other Refereed National Journals)

Virtüöz Liderlik ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, pp.213-232, 2016 (National Refreed University Journal)

Yaş Ve Öğrenim Durumunun Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerindeki Aracılık Etkileri Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.623-643, 2016 (Other Refereed National Journals)

Birey-Örgüt Uyumu İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Rolü: Kayseri Örneği

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.-8, no.-3, pp.-31-45, 2016 (National Refreed University Journal)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE PERSONEL GÜÇLENDİRME ARASINDAKİİLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.12, pp.1-24, 2016 (Other Refereed National Journals)

YAŞ VE ÖĞRENİM DURUMUNUN DUYGUSAL ZEKÂ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ARACILIK ETKİLERİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.623-643, 2016 (National Refreed University Journal)

Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.-17, no.-1, pp.-187--207, 2016 (National Refreed University Journal)

Career Adapt-Abilities Scale (Caas) - Turkey Form” Psychometric Properties And Construct Validity

International Journal of Economics, Commerce and Management, vol.3, pp.67-74, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Erzincan Üniversitesi SBE, vol.7, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

Transformational Leadership, Subordinate Experience, and Subordinate Organizational Commitment: Different Leadership Strokes for Different Folks

BOGAZİCİ JOURNAL: REVİEW OF SOCİAL, ECONOMİC AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, pp.19-51, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütlerde İzlenim Yönetimi Ve Taktikleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Akademik Bakış Dergisi, no.35, pp.1-20, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry

International Journal of Business and Management, vol.2, pp.26-37, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mevcut İş Alternatiflerinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma İlişkisi Üzerine Etkisi: “Başka Bir Yol Daha Olmalı!

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.2, pp.159-179, 2013 (National Refreed University Journal)

Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.23, pp.19-48, 2012 (National Refreed University Journal)

A Comparative Study in Turkey on the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviors

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, no.53, pp.94-105, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job Satisfaction, Organizational Commitment And Demographic Characteristics Among Teachers İn Turkey: Younger İs Better?

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.1598-1608, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma ve Nepotizm

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.247-277, 2012 (National Refreed University Journal)

A Comparative Study on the Relationship between the Management of Diversity and Job Satisfaction

Interdisciplinary Journal of Research in Business, vol.2, pp.12-25, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Relationships among Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention: An Empirical Study

International Journal of Business and Management, pp.44-58, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entrepreneurial orientation, Executives’ Individualism and Firm Performance: the Moderating Role of Executives’ Individualism

Far East Journal of Psychology and Business, vol.5, pp.63-77, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenen Örgüt Üzerinde Örgüt Kültürünün Etkisinin Yapısal Eşitlik Model ile Analizi- Kayseri ve Konya Örneği

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.34, pp.265-284, 2009 (National Refreed University Journal)

Satış Temsilcilerinin Performanslarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.23, pp.223-238, 2009 (National Refreed University Journal)

Müşteri İlişkileri, Örgütsel Bağlılık, Plânlama, Öğrenme Yönlülük, Uyum Sağlayıcı Davranış ile Satış Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.10, no.1, pp.137-157, 2009 (National Refreed University Journal)

İhracat Yapan KOBİ’lerin İnsan Sermayesi, Örgütsel Sermaye, Dışsal Sermaye İle İhracat Performansı İtibariyle Gruplandırılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.707-719, 2008 (National Refreed University Journal)

Aile İşletmeleri Açısından Girişimci Liderlik ve Önemi - ETSO’ya Bağlı Aile İşletmelerinde Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.97-119, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇALIŞANLAR AŞIRI İŞ YÜKLERİNDEN ÖTÜRÜ AİLELERİ İLE ÇATIŞMA YAŞARLAR MI? HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME

UMTEB IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018, vol.2, pp.1386-1392 Sustainable Development

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7 - 09 December 2018, vol.2, pp.1378-1386

Liderança transformacional e desempenho dos colaboradores: O papel mediador do empenhamento afetivo

IX SIMPÓSIO SOBRE COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL, Tomar, Portugal, 24 - 26 May 2018, pp.47

Relationship Between Work Overload and Intent To Quit and Moderating Effects of Perceived Organizational Support on The Relationship: A Case of Call Center

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 27 - 28 April 2018, vol.1, no.1, pp.1

”Supervisor-subordinate incongruence in power distance orientation and subordinate work outcomes”

2017 Annual Meeting of the Academy of Management. Date(s): August 4, 2017 - August 8, 2017., United States Of America, 4 - 08 August 2017, vol.2017, pp.11878

ÖZYETERLİLİK İLE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİNDE KİŞİ İŞ UYUMUNUN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY, İzmir, Turkey, 20 - 21 October 2017, pp.45

Turizm İşletmelerinin Pazarlama Yönelimleri: Bir Alan Araştırması

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.72

THE MODERATING EFFECT OF GENDER ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE MOBBING AND INTENT TO QUIT-”WHICH ONE IS MORE DIFFICULT: TO BE A MAN OR A WOMAN?”

The International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest 2017 (IAC-MEM 2017), Budapest, Hungary, Budapest, Hungary, 14 - 15 April 2017, pp.80

When Men Are In The Minority The Differential Effects of Leader Follower Gender In Pink Collar Setting

Southern Management Association, North Carolina, United States Of America, 25 - 29 October 2016

Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven-Erzincan Üniversitesinde Bir Uygulama

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.707-720

The Differential Effects of Leader-Follower Gender In Pink Collar Settings

9th Equality, Diversity and Inclusion International Conference (EDI), Nicosia, Cyprus (Gkry), 22 - 24 June 2016

Subjektif Kariyer Başarısı Tükenmişliği Açıklar mı Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry

7th International Academic Conference, Prag, Czech Republic, 1 - 04 September 2013, pp.146

Örgütsel Bağlılık ve İçsel Pazarlama: Çalışanların Yaşının Bu İlişki Üzerine Etkisi

10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırım, Ukraine, 28 August - 02 September 2012, pp.1073-1082

İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Kriz Dönemlerinde Vergi Etkisi

10.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kryvyi Rih, Ukraine, 28 August - 02 September 2012, pp.1065-1072

Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better?

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1598-1608 identifier

Entrepreneurial orientation, executives' individualism and firm performance: the moderating role of executives' individualism

5th International Conference on Management Science and Engineering Management, Macau, China, 7 - 09 November 2011, pp.260-264 identifier

The Comparison of SMEs with High Entrepreneurial Orientation and SMEs with Low Entrepreneurial Orientation

Ankara University International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2009, pp.203-214

A Study in Erzurum on the Attitudes of Small and Medium Sized Entrepreneurs Towards Logistics Services

Dokuz Eylül University The International Association of Maritime Economists Annual Conference 2004, İzmir, Turkey, 30 June - 02 July 2004, pp.59-77

Books & Book Chapters

Bürolarda İletişim

in: Büro Yönetimi, İlhami Yücel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.120-140, 2016

Bürolarda Toplam Kalite Yönetimi

in: Büro Yönetimi, İlhami Yücel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.140-160, 2016

Örgüt Kültürü

in: Yönetim Becerileri, Yazıcı N., Ekici K.M., Editor, Savaş Kitap Ve Yayınevi, Ankara, pp.73-90, 2013

Transformasyonel Liderlik

in: Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar, Demirel Y.,Yeniçeri Ö., Editor, Bursa,Ekin Yayınevi Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.143-162, 2011

Yönetim ve Yöneticilik

in: İşletme Becerileri Grup Çalışması, Ekici K. M., Editor, Savaş Kitap Yayınevi, Ankara, pp.23-42, 2009