Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Views of University Students Regarding Social Justice.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, no.15, pp.203-214, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of the pedagogical formation courses in previous and current physical education and sports teacher training programs

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.4, pp.2153-2164, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeyleri ve Denetim Odağı ile İlişkisi.

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.213-229, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışanların Mesleki Tükenmişlik, Mesleki Doyum ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-, vol.14, no.20, pp.1475-1500, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ve Flört Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.1282-1309, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.904-922, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

INVESTIGATION AND PROCEDURE ACCORDING TO SOME VARIABLES AND ATTITUDES TOWARD TEACHING

Educational Research and Reviews, vol.10, no.8, pp.1369-1376, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Investigating university students’ predictors of psychological well-being

International Journal of Academic Research, no.6, pp.318-324, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

PERSONAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXTSELF-KNOWLEDGE OF HUMAN AND HUMAN NATURE

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.2, pp.370-388, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

EXAMINATION OF THE LEVELS OF SOCIAL SKILLS ANDPSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF TEACHER CANDIDATE

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, no.1, pp.83-101, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDAİNSANIN KENDİNİ TANIMASI VE İNSAN DOĞASI

uluslararası hakemli akademik ve sosyal bilimler dergisi, vol.2, no.3, pp.370-388, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Duyuşsal Alan Öğrenilerinden Sevgi ve Sevgi Kuramları

ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.135-149, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

The effect of perceived social support on subjective well being

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.3844-3849, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Benlik-Kavramı Ve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı?

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.21-37, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Benlik Kavramı Ve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.21-37, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet tutumlarının İncelenmesi

Milli Eğitim Dergisi, vol.39, no.186, pp.50-66, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Affection And Affectional Theories Of Sensational field

Journal of Social Sciences Research, no.1, pp.135-149, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Demokratik Eğitim Politikası (Eleştirel Bir Yaklaşım)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.111-130, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Branşa Göre Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.69-86, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Demokratik Eğitim Politikası Eleştirel Bir Yaklaşım

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Demorkatik Eğitim Politikası

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.111-129, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Geçerlik Ve Güvenirlik Sorunsalı

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.69-89, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitim Bilimleri ve İnternet

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.52-57, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Saldırganlığın psikolojik-kültürel boyutu ve Vandalizm

Doğu Anadolu Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.3, no.1, pp.144-149, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TARİHİ DİZİLERİ SEYRETMELERİNDEKİ KÜLTÜREL ETKENLER VE YAŞAM DOYUMLARI

ULUSLARARASIERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.2216-2232

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE FLÖRT KAYGISI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

İİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 26 April - 01 May 2018, vol.1, pp.683-690

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YETERSİZLİK DUYGUSU VE DUYARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 26 April - 01 May 2018, vol.1, pp.691-700

Üniversite Öğrencilerinin Yetersizlik Duygulari İle Şiddete Yönelik Tutumlari Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.176-187

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV ANI VE SONRASINDAKİ SÜREKLİ VE DURUMLUK KAYGI DURUMLARI

İİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 26 April - 01 May 2018, vol.1, pp.680-682

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN VE MESLEKİ DOYUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 10 - 13 September 2018, vol.1, pp.335-336

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI DEĞERLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Iİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, vol.1, pp.667-679

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Memnuniyet Ve Merhamet Düzeylerinin İncelenmesİ

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.1, pp.1831-1840

Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

The 26th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.665-678

Investigating altruism and life satisfaction of pre-serviceteachers ın terms of some variables

The 26th International Congress on Educational Sciences(ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3257-3258

ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUMUN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN YORDANMASI

1. uluslararası eğitim araştırmaları kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.4137-4144

SUPER IN MESLEKİ GELİŞİM YAŞAM BOYU YAŞAM ALANI KURAMINA DAYALI ÖRNEK BİR MESLEKİ GRUP REHBERLİĞİÇALIŞMASI

II. Uluslararsı Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.20-33

Super’ ın Mesleki Gelişim ( Yaşam Boyu-Yaşam Alanı ) Kuramına Dayalı Örnek Bir Mesleki Grup Rehberliği Çalışması

II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.20-33 Creative Commons License

KREDİ YURTLAR KURUMUNA AİT YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERİN RUHSAL BELİRTİ DÜZEYLERİNİN YORDAYICILARI

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.636-637

The Study Of Child Lifestyle Predictors

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013

Çocuk Yaşam Stillerinin Yordayıcılarının İncelenmesi

INTERNATONAL COUNSELING AND EDUCATION CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.37

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi.

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.38

Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirliği

19. Eğitim Bilimleri kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, vol.1, no.1

Procedia - Social and Behavioral Sciences

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.225-228 identifier

The effect of perceived social support on subjective well-being

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3844-3849 identifier identifier

Psiko Sosyal Koruma Önleyici Ve Müdahale Edici Rehberlik İçin Bir Koordinasyon Projesi Ve Uygulama Örneği Erzincan İli

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bazı terapötik kuramlar açısından aşk ve sevgi

in: Ezeli Bir Gizem: Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni, Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.147-175, 2021

Üniversite Öğrencilerinin kimlik türlerine göre karşılıklı mutluluk düzeylerinin incelenmesi

in: Eğitimde Bitmeyen Yolculuk, Ahmet Doğanay,Fatma Sadık, Editor, Anı yayıncılık, Ankara, pp.585-600, 2021

Türkiye’de Karakter ve Değerler Eğitimi

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Mücahit KAĞAN -NUSRETTİN YILMAZ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.211-221, 2020

Özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik aile eğitim ve uygulamaları

in: AİLE EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR, Fatih Aydoğdu,Raziye PEKŞEN AKÇA, Editor, Eğiten, Ankara, pp.119-158, 2020

Özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik aile eğitim ve uygulamaları

in: AİLE EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR, Fatih Aydoğdu Raziye PEKŞEN AKÇA, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.119-158, 2020

Eğitimin Toplumsal-sosyolojik Temelleri

in: Eğitime Giriş, Mücahit Kağan-Sinan Yalçın, Editor, PEgem Akademi, Ankara, pp.69-84, 2019

Bilinç ve Uykular

in: Psikolojiye Giriş, Şerife Terzi, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.113-148, 2019

Edimsel Koşullanma

in: Eğitim Psikololjisi, Cengiz Şahin, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.213-231, 2019

özel eğitim ve rehberlik danışma hizmetlerinin örgütlenme biçimi personelin görev yetki ve sorumlulukları

in: Psikolojik danışma ve rehberlik, M. Engin Deniz, Atılgan Erözkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.332-366, 2019

Değerler Eğitiminde Temel Süreçler ve İlkeler

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Mücahit Kağan-Nusrettin Yılmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.123-137, 2019

8. BÖLÜM: EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ

in: Eğitime Giriş, Prof. Dr. Mücahit KAĞAN, Doç. Dr. Sinan YALÇIN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.141-166, 2019

Üniversite Öğrencilerinin Duyarlık Düzeylerı İle Algılanan Duygusal İstismar Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Suç mağdurları ve Sosyal Travmalar, Mehmet Gür, Mehmet Şamil Güneş, Ömer Bilen, Editor, Hegem Yayınları, Samsun, pp.408-421, 2018 Sustainable Development

Thanatos Şema Model Önerisi

in: Şiddet ve Sosyal Travmalar, Adem SOLAK, Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.16-40, 2018

Bilinç, Uyku ve Rüyalar

in: Psikolojiye Giriş, Şerife Işık, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.117-152, 2018

Üniversite Öğrencilerinin Duyarlık Düzeyleri ile Algılanan Psikolojik Istismar Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Suç Mağdurları ve Sosyal Travmalar, Mehmet Gür, Mehmet Şamil Güneş, Editor, Hegem Yayınları, Samsun, pp.421-463, 2018 Sustainable Development

Öğrencilerin yaşam doyumu, memnuniyet ve merhamet düzeylerinin incelenmesi

in: Değişen dünyada eğitim, Dinçer Serkan, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.499-506, 2018

Üniversite Öğrencilerinin Dini Yönelimleri Ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

in: Şiddet Olgusuna Çok Disiplinli Yaklaşımlar, Mustafa Damar, Rahman Çakır, Şükrü ada, Editor, HEGEM Yayınları, Samsun, pp.243-254, 2018

EĞİTİMİN TOPLUMSAL SOSYOLOJİK TEMELLERİ

in: Eğitim Bilimlerine Giriş, Mücahit Kağan Sinan Yalçın, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.65-83, 2018

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Doç Dr. Atılgan Erözkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.332-364, 2018

Öğretmen adaylarının özgecilik ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.473-484, 2017

EĞİTİMİN BİLİMSEL TEMELLERİ

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, MÜCAHİT KAĞAN, SİNAN YAÇIN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.35-46, 2017

Gülaçtı, F., Gür, R., Çiftçi, Z. (2017). Öğretmen adaylarının özgecilik ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi.

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Ö. Demirel ve S. Dinçer, Editor, pegem akademi, Ankara, pp.473-484, 2017

KREDİ YURTLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN RUHSAL BELİRTİ DÜZEYLERİNİN YORDAYICILARI

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan DİNÇER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.709-720, 2016

Erken Çocukluk Eğitimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2014

Türkiye’de ve Dünyada Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitimi

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Fikret Gülaçtı,Songül Tümkaya, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.2-21, 2014

Okul Öncesi Öğretmen Yeterlilikleri

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Tümkaya Songül, Gülaçtı Fikret, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.197-232, 2014