Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

ÖZEN Y., GÜLAÇTI F.

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.83-101, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Complex, and healthy interpersonal relationships as well as asking for decisions made, many aspects of our society, Fast developing alternatives brought against the people, but it made it difficult for this process. Respectful of daily life, it appears to be required to communicate with a lot of individuals. In some part of relations, the persons may feel themselves very relax, while others feel themselves unable both to start communication and to continue it. It can be stated that the reason of this is the shortage of social skills attitudes which are the basic conditions of our age. It is thought that this condition affects psychological well-being of persons. Because, the level of social skills has an significant effect on PWB, The aim of this study is to compare the social skills and PWB of teacher participants in terms of gender variations and to examine the relationship between social skills and PWB. Research group; It is formed with 555 students in the Department of Classroom Teaching, The Faculty of Education, Erzincan University in the teaching years of 2010-2011. Data collecting means: Social Skills Inventory was used for the level of Social Skills, which is one of the variations of the study. Second variation, Psychological Well-Being Scale was used. Procedures: The scales were applied in groups, in classroom media and necessary explanations. Analysis of data: data, data analysis below. Research data analysis, correlation analysis, and performed with the SPSS program. Data to be obtained from the literature will be evaluated under the same roof.

 Toplumumuzda görülen hızlı değişim kişilerarası ilişkileri karmaşıklaştırmış, bireyleri çoğu konuda seçeneklerle karşı karşıya bırakarak bunlar içinden sağlıklı kararlar almasını istemiş fakat bu süreci iyice güçleştirmiştir. Günlük yaşam göz önüne alındığında birçok bireyle iletişime girmek zorunluluğu görülmektedir. Bu ilişkilerin bir kısmında kişiler kendilerini çok rahat hissederken bir kısmında ise hem iletişimi başlatmada hem de sürdürmede kendilerini yetersiz hissedebilirler. Ve bunun sebebi özellikle çağımızın temel koşullarından birisi olan sosyal beceri davranışlarının eksikliği olarak ifade edilebilir. Ve bununda kişilerin psikolojik iyi oluşlarını etkileyeceği düşünülmektedir. Çünkü sosyal beceri düzeyi psikolojik iyi olma üzerinde etkiye sahiptir. Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının sosyal beceri ve psikolojik iyi olma düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırması ve sosyal beceri ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma grubu: Araştırma grubu 2010–2011 öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği A.B. Dalında öğrenim gören 555 öğ- renciden oluşmuştur. Veri toplama araçları: Araştırmanın değişkenlerinden olan Sosyal Beceri Düzeyini ölçmede Sosyal Beceri Ölçeği (SBE) kullanılmıştır İkinci değişken olan psikolojik iyi oluşu ölçmek için “Psikolojik İyi Olma ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına ait kişisel bilgileri elde etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. İşlem: Ölçekler araştırmacılar tarafından gerekli açıklamalar yapılarak, sınıf ortamında, gruplar halinde uygulanmıştır. Ölçeğin cevaplamasına ilişkin olarak sorulan sorular araştırmacılar tarafından cevaplanmıştır. Verilerin analizi: Araştırma verilerin analizi aşamasındadır. Araştırma verilerinin analizi, korelasyon analizi uygulanacaktır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Elde edilen bulgular literatür çerçevesinde yorumlanacaktır.