Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eğitim ve Değer Unsurları Bakımından Hüsn ü Aşk Mesnevisi

ESTAD Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], vol.4, no.1, pp.123-163, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tip ve Kişilikler Açısından Fuzûlî Dîvânı

Journal of Turkish Research Institute, vol.0, no.70, pp.149-221, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fuzûlî Divânında Siyah Renkli Unsurlar

Journal of Turkish Research Institute, no.69, pp.1-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bir Güzellik Unsuru Olarak Fuzûlî'nin Gazellerinde Saç

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (ESTAD), vol.3, no.1, pp.241-294, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Bir Güzellik Unsuru Olarak Fuzulî’nin Gazellerinde Saç

ESTAD Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches), vol.3, no.1, pp.241-294, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salih Baba Divanında Tipler ve Kişilikler

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (ESTAD), vol.2, no.2, pp.912-987, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN SALÂMÂN U ABSÂL MESNEVÎSİNDE AKTARILAN DEĞERLER

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.250-278, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fuzûlî’nin Gazellerinde Bir Güzellik Unsuru Olarak Yanak

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.15-69, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Fuzulinin Gazellerinde Bir Güzellik Unsuru Olarak Yanak

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.15-68, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Noktalama İşaretlerini ve Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyleri (İstanbul Örneği)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.319-342, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkçe I Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin (TÜYATÖ) Geliştirilmesi

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.21, pp.108-126, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Tutumlarının İncelenmesi Kars İli Örneği

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.67-83, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Yazım Kurallarını Uygulama Becerilerinin Kayıtlı Olunan Program Ve Cinsiyet Bakımından İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.23-45, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

lköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazım Ve Noktalama Kurallarını Uygulama Beceri Düzeyleri

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.97-114, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdülkerim Efendi ve Kıssa-i Salâmân u Absâl Risâlesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.10, pp.107-115, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî’nin Sâkînâmesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.9, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Lâmi’î’nin Salâmân U Absâl Adlı Mesnevisi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.67-77, 1997 (International Refereed University Journal)

Mesnevî Araştırmaları Bibliyografyası

Müteferrika,, no.7, pp.55-86, 1995 (Other Refereed National Journals)

Şeyhülislam Bahayi Divanı Üzerine Birkaç Söz

Atürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.2, pp.131-136, 1995 (Other Refereed National Journals)

Türkoloji ile İlgili Tez Bibliyografyaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.139-142, 1993 (Other Refereed National Journals)

Haluk İpekten Bibliyografyası

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.1, 1993 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’nda Eğitim-Öğretimle İlgili Unsurlar

UBCAK 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2020, vol.4, pp.13-26 Creative Commons License

Molla Câmî, Nüvidî-yi Şirâzî ve Lâmi’î Çelebi’nin Salâmân u Absâl Adlı Mesnevîlerinin Mukayesesi,

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.552-561

Erzincanlı Şair Leblebici Baba’nın (Şems-i Hayâl) Şiirlerinde Tasavvuf

Erzincan Uluslararası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.1065-1073

Books & Book Chapters

HÂMİD’İN MESNEVÎ TARZINDAKİ ROMANTİK POÉMİ:GARÂM

in: Filoloji Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler C. II , KURT, Gülnaz; ZORBA, Mehmet Galip, Editor, Gece Kitaplığı/ Gece Publishing, Ankara, pp.139-189, 2021

Erzincanlı Şair Leblebici Baba'nın (Şems-i Hayâl) Şiirlerinde Tasavvuf

in: Erzincan Tarihi C.6, BALTACI HALİL, KAYMAKÇI SALİH, Editor, Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, pp.593-603, 2020

Lâmi’î’nin Salâmân u Absâl’ında Tipler ve Kişilikler

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan, Prof. Dr. H. İbrahim DeliceProf. Dr. Mehtap Erdoğan TaşProf. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.429-467, 2019 Creative Commons License

Salaman ve Absal

Büyüyen Ay, İstanbul, 2013

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

in: Yazılı ve Sözlü Anlatım, Calp M., Editor, Lisans, İstanbul, pp.140-167, 2005 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Salâmân u Absâl

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

Selâmân u Ebsâl

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.345-346, 2009 Creative Commons License