Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî’nin Sâkînâmesi


Creative Commons License

Uludağ E.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.9, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

K lasik Türk Edebiyatı'nınoldukça yaygın ve önemli türleri arasında yer alan sakınameler genellikle ya gerçek ya da mecazi anlamıyla içkiden. çeşitlerinden. araç ve gereçlerinden, içki meclislerinden, içki dağıtandan bahseden ve bunlan öven eserlerdir.