Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğa ve Kent Arasında Uyum Sağlama Yönelik Yeni Bir Kent Modeli: BiodiverCities

Karadeniz 14. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Batumi, Georgia, 13 - 15 October 2023, pp.1-2

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kırsal Kalkınma Politikaları: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

3. Bursa Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.602-615

Covid-19 Pandemisinin Türkiye'nin Gıda Güvenliğine Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme

21. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.24 Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Yeşil Yıkamaya Eleştirel Bir Bakış

International Sustainable Business and Economic Strategies, 10 - 11 December 2021, pp.24-25

Covid-19 Sürecinde Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin ve Adaletsizliğinin Boyutları

I. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.351-352 Sustainable Development

Türkiye’deki Kadın Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Mülkiyet Sorununa İlişkin Bir Araştırma

I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 October 2021, pp.63 Sustainable Development

TEMİZ HAVA HAKKI BAĞLAMINDA ERZİNCAN’DA HAVA KİRLİLİĞİ

1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.72 Creative Commons License

Soylulaştırmayı Yeniden Düşünmek: Tophane-Karaköy Aksı Örneği

I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Turkey, 5 - 07 March 2020

Türkiye'de Sulak Alanlar

5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyumu- İnsanların Doğayla Kenetlenmesi, Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora, Ankara, Turkey, 08 June 2017, pp.100 Sustainable Development

Türkiye'de Yerel Yönetimlere Katılım Mekanizmasının Değerlendirilmesi: Diyarbakır Örneği

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.140

Güneydoğu Anadolu Projesinde Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları

II.Uluslararası Ekonopmi, YSiyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018

Çevre Mültecileri ve Akdeniz’de Çevresel Güvenliğe Etkisi

Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 April 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Tarihsel, İdeolojik ve Politik Bağlamıyla Türkiye'de Çevrecilik

in: Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüzü Türkiye'de Siyasal İdeolojiler: Kavramlar, Fikirler, Partiler, Ayşem Sezer Şanlı, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.289-334, 2023

Bioenergy in the Trilogy of Energy Demand, Food Security and Climate Change

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies, Akıncı, Adil, Editor, Peter lang, Deutschland, pp.457-467, 2023

İklim Değişikliğine Uyum Çabalarında Kentsel Yeşil Alan Yönetimi: İstanbul, Ankara ve İzmir Örnekleri

in: Dirençli Şehirler için Vizyoner Yönetim, Prof. Dr. Hamza Ateş, Editor, Nobel Yayınevi, Kocaeli, pp.53-74, 2022 Sustainable Development

An Overview on Circular Economy in the context of Sustainability and Struggle of Climate Change

in: Circular Economoy in the Framework of Sustainable Development Policy, Aslı Özpolat,Ferda Nakıpoğlu Özsoy, Editor, Özgür Yayınevi, Ankara, pp.71-94, 2022 Sustainable Development

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik Açısından Bakış

in: Yenilenebilir Enerjiye Farklı Bakışlar, Prof. Dr. Selahattin Yavuz,Dr. Öğr. Üyesi Turgut Karabulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.259-282, 2022 Sustainable Development

Neo-liberal Küreselleşmede Mekansal Farklılaşmayı Kentsel Varsıllık Üzerinden Okumak

in: Kentsel Siyaset. Kentsel Mekânda Siyasal ve Toplumsal Boşluklar , Ahmet Yazar, Editor, Efil Yayınevi, Ankara, pp.111-134, 2021

Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Akıllı Kent Yaklaşımının Değerlendirilmesi

in: Yeni Eko-Tek Dünya: Teknolojinin Son Sürümü, Emine Kef,Ezgi Kovancı, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.147-184, 2020

Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği Arasındaki Etkileşimin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi

in: Kent ve Çevre Tartışmaları: Tartışma ve Öneriler, Cihan Kaymaz,Murat Demirel,Hatice Kübra Altunsoy Coşkun,Duygu Demirol Duyar,Sevgi Keçeli Erciyas, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.207-240, 2020

Kentsel Hizmet Yoksulluğuna Bölgesel Adalet Bağlamında Bakabilmek: Erzincan’xxda Yaşayan Lomlar Örneği

in: Erzincan’da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk, Haydar EFE, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.163-184, 2019 Sustainable Development

İklim Değişikliği Rejiminde Çok Uluslu Şirketleri Rolü

in: Current Academic Studies in Social Sciences, , Editor, IVPE, pp.667-682, 2018

Sürdürülebilir Kent Formları Üzerine Bir Tartışma

in: Current Academic Studies in Social Sciences, , Editor, IVPE, pp.101-122, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

41

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals