Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A GIS-based interval type-2 fuzzy set for public bread factory site selection

JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, vol.31, no.6, pp.820-847, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Robust Optimizasyon ile Güneş Enerji Kaynağı Tesisi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selection of solar energy supply facility location with robust optimization and an application

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.26, no.4, pp.720-729, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Güç Alan Analizi Yöntemiyle Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.9, no.2, pp.111-132, 2019 (National Refreed University Journal)

Güç Alan Analizi Yöntemiyle Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.111-132, 2019 (National Refreed University Journal)

2009 YILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLAYAN ÜNİVERSİTELERİN İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KPSS BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.37-56, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Verimlilik Dergisi, no.1, pp.199-218, 2019 (Other Refereed National Journals)

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN HİZMET KALİTESİNİNÖLÇÜMÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Katılım Bankacılığı Tercihinin, Müşterilerin Bazı Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.18, pp.453-472, 2018 (National Refreed University Journal)

Üniversitelerin Sunmuş Olduğu Hizmetin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.17, pp.39-62, 2018 (National Refreed University Journal)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ERZİNCAN KENT MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.97-110, 2018 (National Refreed University Journal)

İmalat İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: BIST 100 Örneği

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, pp.193-220, 2017 (National Refreed University Journal)

İMALAT İŞLETMELERİNDE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: BIST100 ÖRNEĞİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, pp.193-220, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kanonik Korelasyon Analizi Metodu İle Birbirinin Devamı Olan Dersler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İşletme Bölümü Örneği

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.18, pp.459-476, 2016 (National Refreed University Journal)

Markov Analizi ile Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihlerinin Belirlenmesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.17, pp.221-235, 2016 (National Refreed University Journal)

MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), no.17, pp.221-235, 2016 (National Refreed University Journal)

Kurumsal Yönetim Endeksi İle Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi:BIST'de Bir Uygulama

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.73-82, 2015 (National Refreed University Journal)

Kurumsal Yönetim Endeksi İle Şirket Hisse Senedi Getirisi ilişkisi BİST de Bir Uygulama

Erzincan Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü dergisi, vol.8, pp.73-82, 2015 (Other Refereed National Journals)

Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.1, pp.227-246, 2015 (National Refreed University Journal)

Türkiye Turizm Talebi: Bir Çekim Modeli Uygulaması

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.2, pp.133-141, 2014 (International Refereed University Journal)

Bulanık Topsıs ve Bulanık Vikor Yöntemleriyle Alısveris Merkezi Kurulus Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Ege Akademik Bakıs Dergisi, vol.14, no.3, pp.1-28, 2014 (International Refereed University Journal)

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.95-114, 2014 (National Refreed University Journal)

Yapay Sinir Agları Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini

Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.139-157, 2014 (International Refereed University Journal)

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.15, no.1, pp.95-114, 2014 (National Refreed University Journal)

Konjoint Analizi ile Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, pp.379-396, 2013 (National Refreed University Journal)

Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’de Gıda İmalatı Yapan Firmaların Etkinliklerinin Ölçülmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.36, no.2, pp.157-174, 2013 (National Refreed University Journal)

İstatistiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağın Performansına Etkisi

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.40, pp.167-187, 2012 (National Refreed University Journal)

Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Hakkındaki Tutum , Düşünce ve Davranışları: Erzincan Üniversitesi Örneği

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.23, pp.103-124, 2012 (National Refreed University Journal)

Öğretmenlerin Otomobil Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Belirlenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.32, no.2, pp.29-46, 2012 (National Refreed University Journal)

Analyzing Survey Questions According to Departments and Checking the Reliability of Them for an Organization

International Journal of Business and Management,, vol.7, no.6, pp.185-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Statistical Analysis of a Group to Support Decision Making Processes

Is, Guc” Industrial Relations and Human Resources Journal, vol.14, no.1, pp.65-90, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de 2008 Küresel Finansal Krizi: Krizin Erzincan İline Etkileri ve Beklentiler

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.13, no.1, pp.179-194, 2012 (National Refreed University Journal)

Kalite Kontrolünde İstatistiksel Tekniklerin Yeri ve Önemi

Verimlilik Dergisi, no.1, pp.23-43, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hataları Ardışık Bağımlı (Otokorelasyonlu) Olan Regresyon Modellerinin Tahmin Edilmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.3, pp.123-140, 2009 (National Refreed University Journal)

Regresyon Analizinde Doğrusala Dönüştürme Yöntemleri ve Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.165-179, 2009 (National Refreed University Journal)

Shewhart Kontrol Grafiklerinde Kontrol Dışı Durumlar

Verimlilik Dergisi, no.2, pp.53-64, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kalitenin Gelişmesinde Emeği Geçen Kalite Guruları

Standart Dergisi, no.4, pp.100-104, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Süreç Yeterliliği Analizi ve Bir Uygulama

Otomasyon Dergisi, no.2, pp.128-132, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Nicel ve Nitel Kalite Kontrol Grafiklerinin Bilgisayar Ortamında Uygulanması

Otomasyon Dergisi, no.5, pp.244-248, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BANKA ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ İLE İŞ TATMİNİARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6 - 08 December 2019

Erzincan Nüfusunun İstatistiksel Analizi

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

VERİLERİN NORMAL DAĞILIMININ GÖRSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

4.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 5 - 08 September 2019 Sustainable Development

Veri Zarflama Analizi ile Bist’te İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Etkinliklerinin Ölçümü

Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.1119-1139

Sınıflama(Nominal) Ölçeğine Göre Elde Edilen Veriler İçin Kullanılan Parametrik Olmayan Bağımlı Örneklem Testleri ve Uygulamaları

Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, vol.1, pp.354-364

Ulaştırma, Atama ve Aktarma Problemlerinin Excel Çözücü Eklentisi İle Çözümü

1. ULUSLARARASI IĞDIRMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 6 - 08 November 2018

Ortalamalar Arasındaki Farkın Büyüklüğü İçin Kullanılan Etki Büyüklüğünün Hesaplanması ve Yorumlanması

1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 6 - 08 November 2018

Ulaştırma ve Atama Problemlerinin Excel Çözücü Eklentisi İle Çözümü

Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, pp.1809-1819

Ortalamalar Arası Farkın Büyüklüğü İçin Kullanılan Etki Büyüklüğünün Hesaplanması ve Yorumlanması

Iğdır I.Uluslararası Multıdisipliner Çalışmalar Kongresi, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, pp.1801-1808

Serilerin Finans Hesaplarında Kullanılması

31.Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 12 - 15 September 2018, pp.100

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başari Faktörlerinin Belirlenmesi

UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018

Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.131 Creative Commons License

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.131

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.168

BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ AÇISINDAN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ÖNEMİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.169

2009 Yılında Eğitim ve Öğretime Başlayan Üniversitelerin İşletme Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Karşılaştırılması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.168

ERZİNCAN DA İŞLENEN SUÇ TÜRLERİ VE ORANININ DİĞER İLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 October 2016, vol.2 Sustainable Development

Erzincan’da İşlenen Suç Türleri ve Oranının Diğer İllerle Karşılaştırılması

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.323-335 Sustainable Development

Hedef Programlama Yöntemi Kullanılarak Eğri Uydurma

17. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.1, pp.830-845

HEDEF PROGRAMLAMA İLE EĞRİ UYDURMA

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.830-845

SİNİRSEL BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİYLE BORSA ENDEKSİ TAHMİNİ

15th International Symposium on Econometrics,Operations research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.206

Analyzıng Technology Usage of Students at the Universty of Erzincan

International Conference on Information and Social Science, Nagoya, Japan, 5 - 09 October 2013, pp.1-11

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 25 May 2013, pp.170

Türkiye Turizm Talebi:Bir Çekim Modeli Uygulaması

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 25 May 2013, pp.100

Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 25 May 2013, pp.123

Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle Üniversite Öğrencilerinin Kent Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 15 - 20 May 2013, pp.170

Zaman Etüdü ve Bir İşletmede Standart Zaman Hesaplaması

Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü konferansı dahilinde, “XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 June 2011, pp.687-694

Books & Book Chapters

Altı Sigma

in: Hizmet Pazarlaması, Kahraman Çatı, Abdulvahap Baydaş, Editor, Asil Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.230-250, 2010