Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Politik İstikrarın Ekonomik ve Kurumsal Belirleyicileri

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.76, no.3, pp.681-703, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Küreselleşme ve Kamu Sektörü İstihdamı: Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir İnceleme

İzmir iktisat dergisi, vol.36, no.3, pp.517-533, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ekonomik Karmaşıklık Gelir Eşitsizliğini Azaltır Mı? Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.24, pp.130-147, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Demokrasi ve Kamu Borcu Etkileşiminin Ampirik Analizi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , vol.22, no.1, pp.113-134, 2021 (National Refreed University Journal)

Taşımacılık Sektöründe Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Seçilmiş OECD Ülkeleri Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.1, pp.203-218, 2021 (Other Refereed National Journals)

Mülteci Kabulünde Dış Yardım Faktörü

Maliye ve Finans Yazıları, no.2, pp.113-130, 2021 (Other Refereed National Journals)

MENA Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Yoksulluk İlişkisi

The Journal of International Scientific Researches, vol.5, pp.66-77, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Enerji Yoksulluğu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Bulletin of Economic Theory and Analysis, vol.5, no.2, pp.101-114, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

KÜRESELLEŞME VE KAMU HARCAMALARI BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Alanya Akademik Bakış, vol.4, no.3, pp.807-819, 2020 (Other Refereed National Journals)

ÇEVRESEL KUZNETS HİPOTEZİNE KÜRESELLEŞME EKSENLİ YAKLAŞIM: TÜRKİ CUMHURİYETLER ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.28, pp.738-752, 2020 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE NÜFUS YAPISI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.335-352, 2020 (Other Refereed National Journals)

BRICS-T ÜLKELERİNDE KÜRESELLEŞME VE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BULGULAR

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, pp.92-109, 2020 (Other Refereed National Journals)

KÜRESELLEŞME VE SAVUNMA HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sayıştay Dergisi, vol.32, no.117, pp.115-138, 2020 (Other Refereed National Journals)

EKONOMİK BÜYÜME, KARBON EMİSYONU VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLMİŞ AKDENİZ ÜLKELERİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.405-419, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

DOĞAL GAZ TALEBİNİN ESNEKLİĞİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.1, pp.84-94, 2020 (Other Refereed National Journals)

ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ STRATEJİSİ BAĞLAMINDA İNOVASYONUN ETKİSİNİN AMPİRİK ANALİZLER İLE TEST EDİLMESİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.51-68, 2019 (Other Refereed National Journals)

Havayolu Taşımacılığında Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.3, pp.1160-1174, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ORTA GELİR TUZAĞI BAĞLAMINDA İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.1, pp.145-168, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TURİZM, EKONOMİK BÜYÜME, TİCARİ AÇIKLIK VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.56, no.647, pp.9-22, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.59, pp.48-60, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME BAĞLANTISI: BOOTSTRAP YAKLAŞIMINA DAYALI NEDENSELLİK ANALİZİ

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, pp.172-184, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BDT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.773-788, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞİM VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: FİNANSAL KUZNETS EĞRİSİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.153-165, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

HAVACILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.45, pp.353-366, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TERÖRİZMİN TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.17, no.1, pp.147-160, 2017 (Other Refereed National Journals) identifier

DOES PURCHASING POWER PARITY HYPOTHESIS HOLD FOR LATIN AMERICAN COUNTRIES

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.167-177, 2016 (Other Refereed National Journals)

ORTA GELİR TUZAĞININ BELİRLEYENLERİ ÜZERİNE BİR DENEME:TAYLAND, TÜRKİYE VE ÇİN ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.347-360, 2016 (Other Refereed National Journals)

THE RELATIONSHIP BETWEEN CO2 EMISSION ENERGY CONSUMPTION URBANIZATION AND TRADE OPENNESS FOR SELECTED CEECs

Research in World Economy, vol.7, no.1, pp.52-58, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ULUSAL İNOVASYON KAPASİTESİ ÜZERİNE BİR DENEME OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.58-74, 2015 (Other Refereed National Journals)

BEŞERİ SERMAYE, FİZİKSEL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.45-60, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FINANCIAL DEVELOPMENT AND INCOME DISTRIBUTION

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VI, Bayrut, Lebanon, 20 - 22 September 2021, pp.298-305

THE RELATIONSHIP BETWEEN INCOME INEQUALITY AND ENERGY POVERTY

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES, 20 - 22 September 2021, pp.291-297 Sustainable Development

TESTING THE POLLUTION HAVENS HYPOTESIS FOR MINT COUNTRIES

TESTING THE POLLUTION HAVENS HYPOTESIS FOR MINT COUNTRIES , Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.669-675 Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT LEVEL AND ENVIRONMENTAL POLLUTION: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON G7 COUNTRIES

ISPEC 7 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.676-684 Sustainable Development

Çevre Teknolojileri ve Gelir Eşitsizliğinin Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkisi: MIST Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz

International CEO(Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Gorajde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 19 December 2020, pp.586-593

Mülteci Akımının Çevresel Etkileri:Seçilmiş Ülkeler Üzerine Ampirik Bulgular

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Turkey, 12 - 14 December 2020, pp.269-274 Sustainable Development

THE FOREIGN AID FACTOR IN ACCEPTANCE OF REFUGEE: THE CASE OFTURKEY

4. ECONOMIC RESERACH AND FINANCIALMARKETS CONGRESS, Konya, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.80 Sustainable Development

ÇEVRESEL KAMU HARCAMASI İLE NÜFUS YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS-ECONTR2020, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 September 2020

G-8 ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.230-243 Sustainable Development

EKONOMİK BÜYÜME, FİNANSAL GELİŞMİŞLİK, DIŞA AÇIKLIK VE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.1182-1187 Sustainable Development

SERMAYE KAÇIŞI İLE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:MISIR ÜZERİNE BİR İNCELEME

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.1188-1194 Sustainable Development

LİNDER HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ÇEKİM MODELİ İLE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİ

ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONFERANSI-2019, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 June 2019, pp.187-196

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEĞİ

Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1155-1185

TÜRKİYE’DE YERLİ VE YABANCI SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

IV.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.383-393 Sustainable Development

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, EKONOMİK BÜYÜME VE ELEKTRİK TÜKETİMİ: TÜRKİYE İÇİN BULGULAR

IV.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.372-382 Sustainable Development

DOĞALGAZ TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİĞİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

II Uluslararası Ekonomi, Sİyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.354-364

VERGİ TÜRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.502-512

EKONOMİK BÜYÜME, YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÖRNEĞİ

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.10 Sustainable Development

GOVERNANCE CRITERIAS EFFECTS ON DOMESTIC ORIGINAL SIN INDICATORS: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY

3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.244-265

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi

International Congress on Politic, Economic ve Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.160 Sustainable Development

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BDT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.149 Sustainable Development

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜLKELERİNDE DOĞAL KAYNAK LANETİ HİPOTEZİ GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, Bishkek, Kyrgyzstan, 5 - 07 October 2017, pp.281-285

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI TALEP ESNEKLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES-2017, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.149-154

TEKNOLOJİK GELİŞME GÖSTERGELERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017, pp.332-338 Sustainable Development

OIL CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF MINT COUNTRIES

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.43 Sustainable Development

PETROL TÜKETİMİNİN BELİRLEYENLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.24 Sustainable Development

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI TALEBİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP)-2016, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.468 Sustainable Development

OKUN KATSAYISI’NIN YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) 2016, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.411

TERÖRİZMİN FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.624-631 Sustainable Development

EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES-2016, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.814-820 Sustainable Development

ORTA GELİR TUZAĞININ BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES-2016, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.404-411

PURCHASING POWER PARITY IN SELECTED LATIN AMERICAN COUNTRIES

19th International Academic Conference, Florence, Italy, 16 - 19 September 2015

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ

ECON-ANADOLU IV.Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 June 2015

BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE BEŞERİ SERMAYE, EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACAT ÜÇLÜSÜ

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK VE PETROL TÜKETİMİ

17. Ulusal İktisat Sempozyumu-Erzurum, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2013 Sustainable Development

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN BELİRLEYENLERİ:TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ

III. Uluslar arası Ekonomi Konferansı (TEK), İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012

ELECTRICITY CONSUMPTION IN HOUSING AND INDUSTRY

Eurasia Business and Economics Society Conference, Ekaterinburg, Rusya, Jekaterinburg, Russia, 12 - 14 September 2013 Sustainable Development

ECONOMIC DYNAMICS OF ELECTRICITY CONSUMPTION IN TURKEY, GERMAND AND GREECE

Eurasia Business and Economics Society Conference , Varşova, Polonya, Varşova, Poland, 1 - 03 November 2012 Sustainable Development

DOES ENERGY CONSUMPTION DETERMINE ECONOMIC DEVELOPMENT

Eurasia Business and Economics Society Conference, Ekaterinburg, Rusya, Jekaterinburg, Russia, 12 - 14 September 2013 Sustainable Development

Elements of Electricity Consumption in Turkey and Spain

Proceedings of International Conference on Economics, Finance and Banking, Bişkek, Bishkek, Kyrgyzstan, 26 - 28 June 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Investigating the Impact Natural Resource Abundance on Capital Flight: Evidence from African Countries

in: Economic Growth and Financial Development, Muhammad Shahbaz,Alaa Soliman,Subhan Ullah, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.225-236, 2021 Sustainable Development

EKONOMİK KÜRESELLEŞME, KURUMSAL KALİTEYİ İYİLEŞTİRİYOR MU?

in: KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE YENİ EKONOMİ VE BİLEŞENLERİ, Ferda Nakıpoğlu Özsoy, Aslı Özpolat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.91-112, 2020

EGE DENİZİ EKONOMİSİNDE POLİTİK GELİŞMELER VE YUNANİSTAN

in: Cilt 2-EGE JEOPOLİTİĞİ, Hasret Çomak,Dimitri Ioannides,Burak Şakir Şeker, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1687-1703, 2020

Yeşil Büyümenin Sağlanmasında Çevre Teknolojilerinin Önemi:Türkiye Üzerine Bir Araştırma

in: Yeni Eko-Tek Dünya Teknolojinin Son Sürümü, Emine Kef, Ezgi Kovancı, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.87-108, 2020

EKOLOJİK İKTİSATIN KAVRAMSAL BOYUTU

in: EKOLOJİK İKTİSAT, Gülçin Güreşçi, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-12, 2019

GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLE KARBON EMİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: HEDEFLER ARASI UYUM VE ÇATIŞMALARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, Mehmet Akif DESTEK, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.9-22, 2019

İNOVASYON KAVRAMININ DEĞİŞEN YÜZÜ

in: 21. YÜZYIL İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ, Zeynep Köse, Fatma Gül Bilginer, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.51-75, 2019

KARBON EMİSYONUNUN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE ARDL YAKLAŞIMI (1980-2015)

in: EKONOMETRİDE GÜNCEL KONULAR, Kenan Terzioğlu, Süreyya Dal, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.287-302, 2018

İNOVASYON VE TURİZM

in: MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERLE TURİZM EKONOMİSİ, Nalan Işık, Eda Dineri, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.249-276, 2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KONUT VE SANAYİDE ENERJİ BAĞIMLILIĞININ ÖLÇÜLMESİ

in: CARİ AÇIK ENERJİ SEKTÖRÜ VE ORTADOĞU VE ASYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER, Dürdane Şirin Saraçoğlu- Fahriye Öztürk, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.119-144, 2016

TÜRKİYE’NİN ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA ÜÇLÜSÜ

in: FARKLI BOYUTLARIYLA TÜRKİYE’DE KALKINMA, Selahattin Bekmez, Editor, Efil Yayınevi Yayınları, Ankara, pp.195-211, 2014