Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HIV ile yaşayan bireylerde nörosifiliz olgu serisi

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 March 2023

Brucellla spp.'nin Etken Olduğu Batın İçi Apse Olgusu

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023

Bilateral sensörinöral işitme kaybıyla seyreden meningokok menenjiti olgusu

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 13 March 2023

Atipik Yerleşimli Ekinokok Olguları

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023

Semptomatik İki Akut Hepatit C Olgusu

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 March 2023

Şehir merkezinden kırım-kongo kanamalı ateşi olgusu: kırsal alanda bulunma öyküsünün önemi tarih mi oluyor?

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 March 2023

Ortopedi kliniğinde görülen Ochrobactrum spp. vakaları

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 13 March 2023

Yoğun bakım ünitesinde alışılagelmişin dışında bir etken: Saprochaete clavata

XXIII. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 March 2023

COVID-19: Uzun Süreli Kortikosteroid Tedavisi Faydalı mı?

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022

Akut bruselloz ve Q ateşi ko-infeksiyonu olgusu

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Tanılı Üç Gebeden Üç Canlı Doğum

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022

Serebral Enfarktüs ile Seyreden Bir Akdeniz Benekli Ateşi Olgusu

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022

Şarbonu Taklit Eden Yumuşak Doku Infeksiyonunda Atipik Etken: Burkholderia cepacia

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022

Kanda Atipik Bir Etken: Streptococcus equi ssp zooepidemicus

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 May 2021

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ve Bruselloz Konfeksiyonu: Üç Olgu Sunumu

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 May 2021

Yoğun Bakım Ünitesinde Alışılagelmişin Dışında Bir Etken: Herbaspirillum huttiense

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 May 2021

HIV İnfeksiyonu Tanılı Hastada Kronik İshal Nedeni: Cyrptosporidium parvum

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 May 2021

Aeromonas caviae'ye Bağlı Gelişen Bir Yumuşak Doku İnfeksiyonu

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 May 2021

Toplu Yaşam Alanlarında Süregelen Bir Sorun: Meningokok menenjiti

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 May 2021

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDA HIV YÖNETİMİ

HIV/AIDS KAMPI, Malatya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.118-119 Sustainable Development

ERİŞKİN AŞILAMALARI: VİRAL AŞILAR

3. GÜNEY ANADOLU ENFEKSİYON KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.130-132 Sustainable Development

Akut Dönemde Etiyolojisi Aydınlatılamayan Bir Plevral Effüzyon Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019 Mediterr J Infect Microb Antimicrob 20198:Supplement 1:1-280, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.249

Cerrahi Alet Sterilizasyonu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019 Mediterr J Infect Microb Antimicrob 20198:Supplement 1:1-280, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.13

Eritema Nodozum Cilt Bulgusu İle Seyreden Üç Bruselloz Olgusu

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 13 - 16 March 2019

Hepatosteatozun Entekavir ve Tenofovir Tedavilerinde Virolojik Yanıta Etkisi

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.390-391

Büyük Vizit: Olgu Sunumu HIV/AIDS Kronik Hepatit C Olgusu

KLİMİK 2019, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.182-183 Sustainable Development

Kronik Hepatit B: Korunma

Klimik-VHÇG-Hepatit Akademisi 2019/Temel Bilgiler, Turkey, 11 - 13 January 2019 Sustainable Development

Üriner Patojenlerde Direnci Önlemek Mümkün mü?

Uluslararası EKMUD 2018 Konrgesi, 8 - 13 May 2018

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Portal Ven Doppler Bulguları

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.37 Creative Commons License

Karaciğer Biyopsisi (Teorik Bilgi)

KLİMİK VHÇG 18. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu, Turkey, 04 May 2018

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Karotis ve Vertebral Arter Doppler Bulguları

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.390-291

Büyük Vizit: Multiple Beyin ve Karaciğer Abseleri Olan Bir Olgu Sunumu

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 28 - 31 March 2018

İmmünosüpresif Tedavi Başlanacak Olguda Hepatit B Tedavisi

KLİMİK HEPATİT AKADEMİSİ 2018-TEMEL BİLGİLER, Turkey, 18 - 21 January 2018 Sustainable Development

Noninvasive models to predict liver fibrozis in patients with chronic hepatitis B: a study from Turkey

International Liver Congress / 52nd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, 19 - 23 April 2017 Sustainable Development

Hepatit B Virus Pozitif Hastalarda Asimetrik Dimetilarginin (ADMA) Düzeylerinin Araştırılması

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017 Sustainable Development

KRONİK HEPATİT B: TEDAVİSİ ZOR OLGU

KLİMİK HEPATİT AKADEMİSİ 2016, TEMEL BİLGİLER, Turkey, 21 - 24 January 2016 Sustainable Development

İNFEKTİF ENDOKARDİT: OLGU SUNUMU

BUHASDER 6.TEPECİK ENFEKSİYON GÜNLERİ (ENFEKSİYONLARA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM), Turkey, 4 - 08 November 2015

Erzincan yöresinde Coxiella burnetii antikor seroprevalansının araştırılması

17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.226

Süpüratif parotis bezi tutulumu ile seyreden brusellez olgusu

KLİMİK 2015 17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.322-323

Endemik bölgede bruselloz ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi koinsidansı: Olgu sunumu

17. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.376-377

Süpüratif parotis bezi tutulumu ile seyreden bruselloz olgusu

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015

Bir hemodiyaliz ünitesinde yayılmadan kontrol altına alınan Serratia liquefaciens sepsisi: üç olgu sunumu

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015

Erzincan yöresinde Coxiella burnetii antikor seroprevalansının değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015

YENİLENEN VE YİNELENEN HBV VE HCV TEDAVİLERİ: OLGU 1 (HCV)

YENİLENEN VE YİNELENEN HBV VE HCV TEDAVİLERİ SİMPOZYUMU, Turkey, 21 November 2014

Vankomisine Dirençli Enterokoklarda Moleküler Epidemiyolojik Analiz

8. ULUSAL MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 07 June 2014

Metrics

Publication

123

Citation (WoS)

62

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

103

H-Index (Scopus)

7

Project

2

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals