Investigating the Relationship between three Dimensional Objects Drawing Achievement and Visual Mathematical Literacy Self-Efficacy Perceptions of 5th, 6th and 7th Graders


Creative Commons License

Tanoğlu Ş., TAŞKESEN O., Bakırhan A., TAŞKESEN S.

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), vol.3, no.2, pp.29-40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this research was to investigate the relationship between three-dimensional objects drawing achievement and visual mathematical literacy self-efficacy perceptions of 5th, 6th and 7th graders. The research was carried out with 128 5th, 6th and 7th graders ( 72 female/56 male) in 2016-2017 education and training year. The data related to the research were collected with the Visual Mathematics Literacy Self-efficacy Perception Scale (VMLSPS) and 3D Objects Drawing Achievement Evaluation Form (3DODAEF). The Spearman test was employed as the data were not parametric to analyse the correlation between the drawing achievement and the visual mathematical self-efficacy perceptions of the students in the research; the Mann Whitney U to determine the drawing achievement and visual mathematical literacy self-efficacy perceptions of the students in terms of their genders and the Kruskall Wallis H test in terms of the class level. According to the findings of the research, a positively significant relationship between the visual mathematical literacy and the achievements of drawing 3D objects of the students was encountered. In addition, it was found out in the research that the visual mathematical literacy perception levels of the female students were significantly higher than the male students; yet, no meaningful difference was encountered in terms of the drawing achievement. On the other hand, as it was considered in terms of the class level, a significant difference was encountered among the students’ drawing achievements. In addition, no significant difference was found related to the visual mathematical literacy self-efficacy perception levels of the students in terms of the class level.

Bu araştırmanın amacı, 5, 6,ve 7.sınıf öğrencilerinin üç boyutlu nesneleri çizim başarısı ile görsel matematik okuryazarlıkları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 128 (72 kız/ 56erkek) 5., 6. ve 7. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya yönelik veriler, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algı ölçeği (GMOÖAÖ) ve üç boyutlu nesneleri çizim başarısı değerlendirme formu ile elde edilmiştir. Araştırmada verilerin parametrik olmadığı gerekçesiyle öğrencilerin çizim başarıları ile görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı arasındaki korelasyonu test etmek için Spearman testi, öğrencilerin çizim başarıları ve görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarını cinsiyetlerine göre test etmek için Mann Whitney U, sınıf düzeyine göre test etmek için ise Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre görsel matematik okuryazarlığı ile üç boyutlu nesneleri çizim başarıları arasında pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada ayrıca kızların görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algı düzeylerinin erkeklerden anlamlı bir biçimde yüksek olduğu, çizim başarılarının ise, anlamlı bir fark göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeylerine göre ise, öğrenciler çizim başarıları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algı düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır.