Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Ünal A., Taş M.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.321-343, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Developing technology and the effects of this technology deeply affect the daily lives and consumption behaviors of consumers, as in almost every field. In this context, social media; In addition to its features such as communicating, sharing and having fun, it adds new elements to its structure every day. In time, social media has become a place where consumers and businesses establish a shopping environment, in addition to all the other features it has. This study aims to determine consumers' acceptance of buying local food products on social media and their shopping frequency based on the Extended Unified Theory of Technology Acceptance and Use (UTAUT2) model. Within the scope of the research, 391 people who had previously ordered local food products via social media were reached. In the analysis of data; percentage frequency, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used. As a result of the research; ordering local food products via social media; Performance Expectancy (PE) and Habit (H) seem to have a significant and positive effect on Behavioral Intention (BI). The results of the research revealed that Behavioral Intention (BI) has a significant and negative effect on Frequency of Use (FU) in ordering local food products via social media. It was understood that Effort Expectancy (EE), Social Influence (SI), Facilitating Conditions (FC), Hedonic Motivation (HM) and Price Value (PV) did not have a significant effect on Behavioral Intention (BI). In addition, as a result of the research; It was concluded that Facilitating Conditions (FC) and Habit (H) did not have a significant effect on Frequency of Use (FU).

Gelişen teknoloji ve bu teknolojinin etkileri, hemen her alanda olduğu gibi tüketicilerin gündelik hayatlarını ve tüketim davranışlarını da derinden etkilemektedir. Bu kapsamda, sosyal medya; iletişim kurma, paylaşımda bulunma, eğlenceli zaman geçirme gibi özelliklerinin yanında, bünyesine her geçen gün yeni unsurlar eklemektedir. Zamanla sosyal medya, sahip olduğu diğer bütün özelliklerin yanında tüketicilerle işletmelerin alışveriş ortamı kurdukları bir mekân haline de gelmiştir. Bu çalışma, tüketicilerin sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü satın almayı kabullerini ve alışveriş sıklıklarını Genişletilmiş Birleşik Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisi (UTAUT2) modeline dayalı olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında daha önce sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü siparişi vermiş olan 391 kişiye ulaşılmıştır. Verilerin analizinde; yüzde frekans, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü siparişi vermede; Performans Beklentisinin (PB) ve Alışkanlığın (A), Davranışsal Niyet (DN) üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları, sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü siparişi vermede Davranışsal Niyetin (DN), Kullanım Sıklığı (KS) üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Çaba Beklentisinin (ÇB), Sosyal Etkinin (SE), Kolaylaştırıcı Koşulların (KK), Hedonik Motivasyonun (HM) ve Fiyat Değerinin (FD) ise Davranışsal Niyet (DN) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda; Kolaylaştırıcı Koşulların (KK) ve Alışkanlığın (A), Kullanım Sıklığı (KS) üzerinde anlamlı bir etkisi olmadı sonucuna ulaşılmıştır.