Kullanılan çatışma yönetim tarzına göre duygusal emek düzeyi değişir mi?


Yeşilkaya M., Sezer Aydın F.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.9, no.17, pp.131-158, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, işletmelerde çalışan bireylerin kullandıkları Çatışma Yönetimi Tarzı ile Duygusal Emek harcama düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaca ulaşmak üzere, Kars İli’nde faaliyet göstermekte olan kamu ve özel nitelikli tüm bankalarda çalışan toplamda 140 kişinin katılım sağladığı bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma örnekleminden elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Değişkenler arası ilişki ve etki durumunu belirlemede korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerle elde edilen bulgular, kullanılan çatışma yönetimi tarzı ile duygusal emek düzeyi arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki olduğunu ve kullanılan çatışma yönetim tarzının duygusal emek düzeyini anlamlı biçimde etkilediğini göstermiştir. Araştırmada sonuç olarak, çatışmayı yönetmek üzere kullanılan çözüm stratejisinin duygusal emek harcamaya neden olduğu, katılımcıları gerçekte hissetmedikleri duyguları hissetmeye çalışma yönünde harekete geçirdiği belirlenmiştir