Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türev Ürünlerinin Kullanım Amaçları :BIST'de Bir Uygulama

Erzimcan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.23-33, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KAMU SEKTÖRÜ YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi İle Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.8, ss.53-67, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OKUL VE İŞ YAŞAMINDA GENEL MUHASEBE DERSİNİN ROLÜ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.229-240, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Başarılarının Cinsiyet, Program ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.38, ss.14-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Yönetim Endeksi İle Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi:BIST'de Bir Uygulama

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.73-82, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de İşletmelerin Kurumsal yönetim ilkelerine Uyum Notlarının incelenmesi

Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, ss.38-48, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Etik Algısı: Samsun Örneği

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, ss.27-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vaka başı Muayene Maliyetlerinin Kontrol Edilebilirliği

Erzincan üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.VII, ss.79-90, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe meslek mensuplarının TTK, TMS/TFRS ve KOBİ TFRS ile İlgili Genel Görüşleri:Erzincan Örneği

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, cilt.V, ss.403-416, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Denetçi

Mali Çözüm dergisi, ss.43-52, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-37) Kapsamında Karşılıklar ve Garanti Giderleri

Muhasebe Bilim dünyası, cilt.10, ss.107-122, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İnternete Karşı Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, ss.653-664, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Öğretim Elamanları ve Meslek Mensuplarının Mesleki Stres Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, ss.153-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ticaret Kanun Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Denetim

Muhasebe Bilim dünyası, cilt.10, ss.141-169, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgisayar ve İnternet Ortamında Yapılan Mesleki İşlemler Hakkındaki Görüşleri

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar dergisi, cilt.7, ss.117-138, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe meslek Mensuplarının mesleki Faaliyetlere İlişkin Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, cilt.7, ss.33-45, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değersiz Alacaklar ve Muhasebesi

Yaklaşım Dergisi, cilt.15, ss.217-221, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kooperatiflerde Risturn

e-Yaklaşım Dergisi, cilt.15, ss.458-469, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ’lerde Finansal Kiralamadan (Leasing) Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.361-376, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeklerde Kısmi Tahsilat Sorunu ve Muhasebe İşlemleri

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, ss.134-139, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Kiralama ve Türkiye’de 1998-2004 Yılları Arasında Finansal Kiralama Uygulaması

e-Akademi Hukuk,Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, ss.1, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum’da Muhasebecilerin Meslek Etiği Tutumları

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.9, ss.343-360, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Optimal Sermaye Yapısının Saptanmasında Kullanılan Yöntemler: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Bulanık TOPSIS ile Bir Uygulama

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.115

Türev Ürünlerde Dayanak Varlık ve Kullanım Yoğunluğu İlişkisi: BIST'de Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerine Bir Uygulama

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.116

İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin Gerekliliği

Uluslararası Uygulamalı Yönetim, İşletme ve Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

Firmaların Büyüme stratejileri ve Erzincan ili Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama

Erzincan Uluslararası Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.2, ss.761-768

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Denetleme Hükümlerinin İncelenmesi

III.Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2013, ss.10

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’ye Yansıması

VII.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2008, ss.10

Yeni Sermaye Uzlaşısı Basel II ve KOBİ’lere Etkileri

VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2007, cilt.1, no.1, ss.109-121

Kitap & Kitap Bölümleri

Üretim ve ticaret

Erzincan 2019, Dr. Öğretim Üyesi Husrev AKIN, Editör, Uyum Ajans, Ankara, ss.363-375, 2019

THE SIGNIFICANCE AND BENEFITS OF THE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEM FOR BUSINESSES

Contemporary Research in Accounting, Auditing and Finance, Kurnaz E., Serçemeli M., Editör, Cambridge Scholar Publishing, London, ss.129-143, 2019

Finansal Yönetime Giriş

Finansal Yönetim, Kırlı M., Balekoğlu F., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.9-24, 2009