Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yatırım araçlarının BIST-100 endeksi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

erciyes üniversitesi iibf dergisi, ss.226-245, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MUHASEBE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMADA İÇ KONTROLÜN ROLÜ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.62-80, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu'da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler (Erzincan İli Uygulaması)

Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.97-110, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyedeki Yükseköğretim Uygulamalarının Muhasebe Eğitimine Etkileri

Akademik Bakış Dergisi, ss.368-383, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada İç Kontrolün Rolü

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.76-92, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FİNANSAL KRİZLERİN BANKALARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS MODELİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.303-331, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.14, ss.279-297, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebedeki Verilerin Yönetimde Kullanılması ve Elektronik Muhasebe Verilerinin Yönetim Karalarına Etkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.279-297, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Privatization Results with Ratio Analysis: A Turkey Example (Afyon Cement Plant Application)

International Research Journal of Finance and Economics, ss.39-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Özelleştirmenin Maliyetler Üzerine Etkisi: Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Örneği

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.314-327, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Fraudulent Financial Reporting on Tax Revenues: An Example of Turkey

European Journal of Social Sciences, cilt.35, ss.458-469, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Türkiye Değerlendirmesi

Akademik Bakış Dergisi, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüz Finans ve Bankacılık Sektörünün Kriz Dönemlerinde Liderlik Modeli veUygulamaları

Akademik Bakış Dergisi, ss.1-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türk Ekonomisindeki Rolü: Kredi Derecelendirme Kuruluşları Siyasallaşıyor mu?

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, ss.1-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Sorunlar Hakkındaki Görüşleri: Erzurum Örneği

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.259-272, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) Etik Algıları: Erzurum Örneği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.26, ss.91-106, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Problems and Ethical Attitudes of Accounting Professionals Toward Accounting Errors and Frauds: A Model Practice in City of Erzurum

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, no.20, ss.255-268, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role Of Accounting And Certified Public Accountants In The Prevention Of The Informal Economy In Turkey

Far East Journal of Psychology and Business, ss.458-469, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı kooperatifleri ve Toplu Konut İdaresi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.1-14, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Genel Sorunları: Erzurum İli Örneği

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, ss.87-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mortgage Krizi ve Yapı Kooperatifleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.167-180, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Kooperatifleri ve Katma Değer Vergisi Kanunu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.13, ss.1-20, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapı Kooperatiflerinde Şerefiye Sorunu ve Çözüm Önerileri

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, ss.87-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Kooperatifleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu”- EKEV Akademi Dergisi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.1-15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Kooperatiflerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-15, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transfer Fiyatlandırmanın Türkiye’deki İşletmelerde Uygulanamamasının Nedenleri

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak, Türkiye, cilt.cilt I, no.10, ss.394

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

4th ICPESS 2018 VENICE-INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.105

COMPARING FINANCIAL PERFORMANCE OF THE BANKS BY GRAY RELATIONAL ANALYSIS: AN APPLICATION ON NATIONAL DEPOSIT BANKS IN TURKEY

ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.173

Kurumsal İşletmelerde İç Kontrol Sistemleri ve Risk Yönetimi

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Konferansı, Kırım, Ukrayna, 28 Ağustos - 02 Eylül 2012, ss.519-526

Kitap & Kitap Bölümleri