TURKISH EFL LEARNERS’ WILLINGNESS TO COMMUNICATE: PROMOTING AND DEBILITATING SIDES OF TEACHER EFFECTS


Creative Commons License

İlter O.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.14-29, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Besides various contextual and individual factors that are influential in foreign language learners? willingness to communicate (WTC); teachers have also been reported to affect learners? WTC by their attitudes and teaching styles either in promoting or in debilitating ways. Even if the findings of such studies have been very enlightening about teacher effects regarding WTC, studies concerning teachers? central role in learners? WTC have been sparse. Therefore, the present case study attempts to investigate promoting and debilitating sides of teacher effects in terms of Turkish EFL learners? WTC via a comprehensive study of a teacher?s classroom practices. The research was conducted at a private language school with a group of five adult learners and a non-native speaker teacher as the participants through semi-structured interviews, non-participant classroom observation, learners? reflective journals, and a teacher self-reflection report. The data obtained were analysed via NVivo 11 Pro qualitative data analysis software. The findings indicate that teachers? social support, wait time, delayed error correction, decision on the speaking topic and activity, and avoiding learners? first language in- and out-of-class communication promote learners? WTC. By studying these effects and gaining insights on acts of motivation, it is hoped to improve teachers? efficiency in their teaching practices by fostering learners? WTC in class through their conscious teaching moves.
Keywords: willingness to communicate, teacher effects, foreign language learners

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin iletişim kurma istekliliğini etkileyen bağlamsal ve bireysel etmenlerin yanı sıra öğretmenlerin öğrencilere yönelik dersteki yaklaşımları ve öğretim yöntemleri gibi öğretmen özelliklerinin de bu duyuşsal yapı üzerinde teşvik edici ve engelleyici etkilerinin olabileceği ilgili alan yazında öngörülmektedir. Bu çalışmalar, öğretmen kaynaklı etmenleri anlamlandırmada oldukça etkili olsa da öğretmenin bizzat kendisinin yabancı dil öğrenenlerin iletişim kurma istekliliği üzerindeki öncelikli etkisini konu edinen çalışmalar nadirdir. Bu yüzden bu çalışma, yabancı dil öğretmeninin sınıftaki uygulamalarını inceleyerek öğrenenlerin iletişim kurma istekliliği üzerinde ne tür etkilerinin olabileceğini araştırmaktadır. Çalışma özel bir dil okulunda, beş yetişkin öğrenci ve ana dili İngilizce olmayan bir öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, bir aylık bir sürede öğrencilerle gerçekleştirilen yarı- yapılandırılmış görüşmeler, katılımcı olmayan gözlemler, öğrenci yansıtıcı günlükleri ve öğretmen yansıtıcı raporu aracılığıyla elde edilmiş ve NVivo 11 Pro nitel veri analiz yazılımı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, öğretmenin öğrencilerine olan desteğinin, artan bekleme süresinin, geciktirilmiş hata düzeltmesinin, konuşma konusu ve etkinliğine dair verdiği kararların ve sınıf içinde ve dışında öğrencilerle iletişim kurarken öğrencilerin anadilini kullanmaktan kaçınmasının öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurma istekliliğini teşvik ettiği gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edilen verilerden hareketle öğretmenlerin, yabancı dil öğrenenlerin iletişim kurma istekliliğini teşvik eden öğretmen kaynaklı eylemler hakkında farkındalıklarının artması ve böylelikle sınıftaki uygulamalarında daha bilinçli ve etkili olabilmelerine katkı sağlanması umulmaktadır.
Anahtar sözcükler: iletişim kurma istekliliği, öğretmen özellikleri, yabancı dil öğrencileri