THE EFFECT OF LEADER-MEMBER EXCHANGE ON EMOTIONAL LABOR: A CASE OF BANK EMPLOYEES


Baş M.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.77-93, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Employees perform emotional labor if they comply with the display rules set by the organization. Recently, especially service sector organizations have started to use emotional labor in order to achieve success. Many factors can affect the emotional labor of employees. The aim of this study is to examine the impact of leader-member exchange on emotional labor. In order to realize this aim, data were collected by applying questionnaire method to 161 of 200 employees working in public and private banks in Erzincan province. The data were analyzed by using SPSS and AMOS statistics programs. As a result of the analyzes, a positive and significant relationship was found between high quality leader-member exchange and emotional labor.

Çalışanlar örgüt tarafından belirlenen duygu kurallarına uymaları durumunda duygusal emeği yerine getirmiş olurlar. Son zamanlarda, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütler başarıya ulaşmada çalışanların duygusal emeğini kullanmaya başlamıştır. Çalışanların duygusal emeği üzerinde birçok faktör etkili olabilir. Bu araştırmanın amacı, lider üye etkileşimin çalışanın duygusal emeğine olan etkisini incelemektir. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Erzincan ilinde bulunan 161 özel ve kamu bankası çalışanından anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS istatistik programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yüksek kaliteli lider-üye etkileşimiyle duygusal emek arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.