General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Research Areas: Criminal and Criminal Procedure Law