Announcements & Documents

SÜRAT ÇALIŞMASI 22
Lecture Note
12/1/2023

af afak afaki afakilik büfe büfeci büfecilik cefa cefalı çift çifte çifteleme def defa defans efsun efsunlama efsunlamak fal falcı falcılık fol folyo gaf gafil gafillik hedef hedefle hedefleme iftira iftiracı iftiracılık kof kofa kofalık lif lifleme liflemek marifet marifetli nefes nefesli nefeslik of ofset ofsetçi raf rafine rafineri saf saflaşma şer şeref şerefli taraf taraflı üf üfleme üflemek vefa vefalı yufka yufkacı zift ziftleme ziftlemek halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık faiz farkı faturaya girerse bu defa fazla olurmuş fikret ufak tefek farkları affetmezdi faturalardı af

SÜRAT ÇALIŞMASI 13
Lecture Note
12/1/2023

atom atomcu atomculuk azot azotlama azotlamak coş coşku coşkulu coşma coşmak eko eko iyot iyotlamak kil kilo kilolu kiloluk koy koyma moymak lot loto mola molalı ocak ocaklı ookul okullu okuma okumak ol olay olaylı omuz omuzla omuzlama omuzlamak oya oyacı oyacılık roka rol rolcü rolcülük rot rotalı sol solak solaklık sol solma solmak soy soylu sok şoke tok toka tokalaşma tos tosla toslama yoklama yoklamak yol yolak yolma yolmak zor zorla zorlama sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu korayla oya kimselere sormamış lokumları yemişler oylum iyice yorulmuş o ortamla koroyu omuzlamıştı atom

SÜRAT ÇALIŞMASI 20
Lecture Note
12/1/2023

av avcı avcılık avla avlama avlamak ceviz cevizli cevizlik cıva cıvalı çevik çevikleşme çevikleşmek dava davacı davacılık ev evci evcil evcilik evlik güve güven güvenme güvenmek hav hava havacı ivedi ivedili ivedilik kov kova kovala kovalama ov ovma ovmak reva revani sav savcı savcılık sıva sıvamak tuval tuvalet tuvaletçi unvan unvanlık yar yarmak ver vergi vur vurma vurmak yal yalvarma yalvarmak yuva yuvalama yuvalamak zır zırva zırvalamak zevk çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış vakit varken evvela vize için vergiyi vermişlerdi vedat vazo ve viyolayı hava kuvvetlerine vermişti av avcı

SÜRAT ÇALIŞMASI 15
Lecture Note
12/1/2023

an ana analık can canlı canlılık cin cins cinslik din dinme dinmek ek eki ekin ekinci endam endamlı ısı ısınma ısınmak iki ikinci ikincilik in inanma kan kanma kanmak kanat kanatlı lim liman limonluk mana manalı ney neyse neyzen nice nicel nicelikli on onar onarma onarmak ran rant rantiye rantiyeci sin sinir sinirli sen senlik senlikli tor tornacı tornacılık un uncu unculuk unlamak ün ünle ünleme yen yeni yenilik yan yanak yanaklı zan zannet zen zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış nermin annemin tonton ellerine uzun uzun tutunmuş nesrinle narin nenemin ninnisiyle neşelenmişlerdi an

SÜRAT ÇALIŞMASI 19
Lecture Note
12/1/2023

ahlak ahlakçı ahlakçılık ahlaklı ahlaklılık cahil cahilce cahiliye cahiliyet cahillik çehre çehreli dahi dahil dahiliye ehli ehlileşme ehlileşmek gün günah günahkar hece hecele heceleme hurda hurdacı ıslah ıslahat ihmal ihmalci kül külah külahçı leh lehim lehimci lehimcilik mühür mühürle mühürlemek oh ohla ohlama ohlamak rahat rahatlama rahatlamak ruh ruhsal ruhsuz ruhsuzlaşma sahi sahici silahlı şahit şahitli şahitlik tohum tohumlama tohumlamak kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu hemen hemen herkes sahte cihazı sahici sanıyormuş hasan cumhuriyet caddesinde de sahneye çıkıyormuş ahlak

SÜRAT ÇALIŞMASI 14
Lecture Note
12/1/2023

ada adak adaklı adaklık ciddi ciddilik ciddiyetli dair daire daireli da dal dalma dalmak deli delik delikli dok doku dokuma dokumacı dokumacılık duru durula durulama durulamak erdem erdemli ışıldamak idare idareci kod kodlama kodlamak lider liderlik lodos lodoslama midye midyeci midyecilik müdürlük od odak odaklama odaklamak rodeo rodeocu sürdürme sürdürmek şimdi şimdiki şimdilik uy uydur uydurma uydurmak yedi yedirme yedirmek ziyade ziyadeleşme cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım dedem ile dadım adada doya doya dalda dut yediler damdaki dar odada dakikalarca dimdik duruyorlardı ada

SÜRAT ÇALIŞMASI 18
Lecture Note
12/1/2023

agula agulama agulamak al algı algılama algılamak çalgı çalgıcı çalgıcılık çiz çizgi çizgili dalgıç dal dalgıçlık diz dizgi dizgici duy duygu duygulu egemen egemenlik engel engelle engelleme gen genç gençlik giz gizem gizemli guru gurur gururlu ısır ısırgan ilgi ilgili kaygı kaygılı kurgu kurgulama logo manga mangal olgu olgucu salgı salgın sünger süngerci süngercilik uy uygula uygulama uygulamak üzgü üzgün üzgünlük yıl yılgı yılgın zenginleşmek nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim gide gide on gün geçmişti gemi geri geri gitmişti gece gelen gelin alayı salı günü geri gitmişlerdi gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir agula

SÜRAT ÇALIŞMASI 16
Lecture Note
12/1/2023

ağa ağalı ağarma ağarmak ağda ağdalı ağdalık ağrı ağrıma ağrımak ciğer ciğerci ciğercilik dağ dağcı dağcılık dağılma dağılmak değer değerle değerleme eğ eğil eğilim eğilimli eğ eğri eğrili eğrilik iğ iğne iğneci iğnecik iğnecilik kağıt kağıtlı lağım lağımcı lağımcılık nağme nağmelik oğul oğullu sağ sağır sağırlaşma sağırlaşmak sağ sağma sağmak sığ sığır sığırcı tuğ tuğra tuğralı uğra uğrama yağcı yağma yağmacı yağmacılık züğürtleşme züğürtleşmek nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu eğeyi sağa doğru eğdim kuğular eğri ağaca tünemiş kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu kağan dağda yağan yağmurda iğde ağacına uğramıştı ağa

SÜRAT ÇALIŞMASI 12
Lecture Note
12/1/2023

az aza azalma azalmak azar azarlama azarlamak caz cazcı cazcılık ceza cezalı ez ezici ezicilik ezik eziklik ışıksız ışıksızlık iz ikiz ikizli ikizlik kaza kazak kazaklık kuzey kuzeyli lezzet lezzetli maraz maraza marazlı marazlık rumuz rumuzlu süzme süzmek süzülme süzülmek şaş şaşma şaşmazlık titiz titizleşme titizleşmek uz uzak uzaklık üzme üzmek üzülme üzülmek yüz yüzsüz yüzsüzlük zam zamir zar zarar zararlı zıt zıtlaşma zıtlaşmak zum zumlamak kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız zümre terastaki kazayı azami zararla karşılayacak zümrüt kazakla ayaza kalma zekai yüzük takacakmış az

SÜRAT ÇALIŞMASI 23
Lecture Note
12/1/2023

arp arpa arpacı cep cepçi cepçilik depo depoculuk epey epeyce fotokopi fotokopicilik garip gariplik hop hopla hoplamak ıstampa ıstampacı ıstampacılık ip ipek ipekçi ipekçilik kep kepek kepekli lapacı lapacılık mikrop mikroplu nispet nispetli optikçi optikçilik peki pekişme rapor raporla raporlatmak sopa sopala sopalama şüphe şüpheci şüphecilik tıp tıpa tıpalı ürperti ürpertici ürpertili yap yapma yapmak yapmacık yıpranma yıpranmak zığır zıpırlık veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık pilli pikapta pop müziğiyle peipeie pinpon oynadı papaz her pazar kepini giyip tepede replik yapmış paris toprağında kaptan pilot kapağı kaplatmıştır

SÜRAT ÇALIŞMASI 17
Lecture Note
12/1/2023

açı açıcı açıcılık ağaç ağaçlı ağaçlık çağ çağdaş çağdaşlık çak çakı çakıl çakıllık çığ çığlık çıra çıralı çıralık doğaç doğaçlama et etçi etçil ışık ışıkçı ışıkçılık iç içe içeri içerik içerikli koç koçak küçük küçüklük makas makasçılık or ora orak orakçı reçel reçelci son sonuç sonuçla sonuçlamak suç suçlama suçlamak şeritçi şeritçilik taç taçlı uç uçar uçarı uçarılık üç üçle üçleme yem yemişçi yemişçil yük yükçü ziraatçı ziraatçılık ziyaretçi doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu çakı açıkken elimi kesmiştim çam için çit açmıştı çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim çağdaş açlık içinde yalçın yamaçlarda dirençliydi açı

M5 Bilişim Sürat Çalışması Pratik Dokümanı
Lecture Note
12/1/2023

Bu doküman tüm harfleri tamamlayana kadar sizlerin pratik yaparak ve yaptığınız pratiklerin sonuçlarını değerlendirebilmeniz adına oluşturulmuştur. Sürat çalışmalarından geldiğimiz kısma kadar pratik yapabilmeniz amacıyla tüm sürat çalışmaları da avesis üzerinde paylaşılmıştır.

BAŞARILAR DİLERİM

YAŞAR CEYLAN

M5 Bilişim Sürat Çalışması Pratik D....pdf Creative Commons License

SÜRAT ÇALIŞMASI 21
Lecture Note
12/1/2023

aba aban abanma abanmak bir birey bireysel birisi cazibe cazibeli cazibesiz çubuk çubuklu dar darbe ebe ebedi ebedilik gebe gebelik heybet heybetlice ibre ibret ibretlik kibir kibirli kibirlilik lobi lobici lobicilik maraba marabacılık nebat nebatat obur oburlaşma robot robotik sobe sobele sobeleme şebek şebeklik tab taba tabak tabaka urba urbalık veba vebal vebalı yaba yaban yabancı yabancılaşma zımba zımbala zımbalama zımbalamak zorba zorbalık gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış bekleyen biber bazen bana buruk bir tad bırakırdı benim babam babaların babası bugün bendensin dedi aba

SÜRAT ÇALIŞMASI 24
Lecture Note
12/1/2023

ambalaj ambalajlama ambalajlamak ambalajlı bandaj bandajla bandajlama deterjan deterjancı etnolojik fizyoloji fizyolojik gar garaj garajcı garajcılık homojen homojenleşme homojenleşmek imaj ideolojik jakuzi jakuzili jet jeton jilet jiletle jiletleme kolej kolejli lojik lojistik lojman marj marjinal nostalji nostaljik orijin orijinal plaj pas pasaj ruj rujlu rujsuz son sondaj staj stajyer şarj ton tonaj üroloji ürolojik viraj virajlı volta voltaj babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık pilli pikapta pop müziğiyle peipeie pinpon oynadı jandarma ajan menajerin mesajını jüriye veriyordu janjanlı bej kumaş jiletle kesilip bagaja konuldu jale pasajın garajındaki jaguar müjdesini almıştı