OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE MARDİN’İN İLÇE STATÜSÜNDEKİ YER ADLARINA KÖKEN BİLİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ


Creative Commons License

Ayvaz M. A.

3. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.129

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Çevresini ve çevresindekileri tanımaya, anlamlandırmaya çalışan insanoğlu, karşılaştığı şeyleri birbirinden ayırmanın en kolay ya da temel yolu olarak onları adlandırma işini seçer. Kullanım amacı, görevi ve özelliklerine göre bir nesneyi veya bir yerleşim yerini adlandırmanın altında yatan gerekçe, bizi, insanoğlunun eşya veya hadise karşısındaki tutumuna, dolayısıyla adlandırma ihtiyacına götüren en net yoldur. Bir dil faaliyeti olan adlandırmanın incelenmesi işinde dil bilimi, tarih, coğrafya, folklor, arkeoloji, paleografya, etnografya, teoloji gibi disiplinlerin zaman zaman kesiştiği görülür. Yer adları ve yer adlarının tarihî seyri mevzubahis olduğunda başvurulan temel disiplinler -dil biliminin dalları olan- ad bilimi (onomastik), yer adı bilimi (toponimi) ve köken bilimidir (etimoloji).

Göç, savaş, salgın, eğitim, ticaret gibi kuvvetli gerekçelerle çevre değişikliği yapan veya böyle bir değişikliği yapmaya mecbur bırakılan insanoğlu, dilinin katmanlaşmasına farkında olmadan zemin hazırlar. Çevre değişikliği esnasında veya sonrasında karşılaşılan başat kültür ve ögeleri, etkileşimde bulunduğu dilin veya dillerin sesletim sisteminde, sözcük biçiminde ve sözcük anlamlarında bazı değişikliklerin oluşmasına sebep olabilir.

Tarihin takip edilebilen erken dönemlerinden bu yana pek çok medeniyete, kültüre, ideolojiye ev sahipliği yapan Mardin ve havalisi, derin bir etnografik geçmişe sahip; dil etkileşimi başta olmak üzere her türlü sosyo-kültürel etkileşimin yoğun bir şekilde cereyan ettiği bir bölgedir. Bundan dolayı Mardin ve bölgesinin yer adlarının tarihî gelişimi, yer adlarındaki sesletim ve biçim değişiklikleri Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleriyle sınırlandırılarak ilçe statüsündeki yerler bu çalışmaya malzeme edilmiştir. Mardin ve havalisi, Mezopotamya coğrafyasının en kadim yerleşim yerlerinden biri olduğundan ve çok milletli kültür ögelerini barındırdığından dolayı yer adlarının köken bilimi açısından incelenmesi; çalışmanın sadece Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleriyle sınırlandırılması uygun görülmüştür.

Çalışmanın ortaya çıkmasında herhangi bir sözlü kültür derlemesi yapılmamıştır. Kayda geçmiş yazı dili kullanılarak yer adlarının kökeni üzerindeki genel kanaat belirtilmiştir. Bölgenin yer adlarının ait olduğu dildeki (Türkçe, Süryanice, Kürtçe, Arapça, Ermenice, Aramice) kökeni ve karşılığı verilirken devlet kayıtları, arşiv belgeleri, sözlükler, Mardin ve ilçeleriyle ilgili yayımlanmış çalışmalar ve daha önce yapılmış yer adları çalışmalarından istifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mardin ve İlçeleri, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi, Yer Adları, Yer Adları Değişikliği, Köken Bilimi.