A Comparison of Feminist Term Translation Practices in Academic Journals of Gender and Women’s Studies in Turkiye


Creative Commons License

Abdal G.

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no.17, pp.17-39, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Feminist term translation brings both linguistic and pragmatic sides of translation together and turns the act of translation into a function-driven process rather than a solely form-based transfer. Translators, who join it under different roles such as academics, activists, or field experts, sometimes all at the same time, try to make up for the information loads and contextual definitions regarding the source terms in the target language and culture system with various translation strategies during the process of translation. This study aims to reveal practical tendencies in the feminist term translation activities in academic journals of gender and women’s studies in Turkey. In this respect, feminist term translation practices in selected texts from three journals, namely Feminist Approaches in Culture and Politics [Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar], Kaos Q+, and Feminist Imagination: Journal of Academic Studies [Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi], which have published the most recent translations in the field, will be discussed from a comparative perspective, starting from Istanbul University Journal of Women’s Studies [Istanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi], the first academic journal of gender and women’s studies in Turkey. In the analysis, the main focus is on feminist term translation strategies, while an evaluative framework will be drawn on the connections between journals’ areas of focus and feminist term translation practices applied under them. Keywords: Academic feminist publishing, feminist terminology, feminist term translation, translation strategies, gender studies

Feminist terim çevirisi, çeviri etkinliğinin hem dilsel hem de edimsel yanlarını bir araya getirir ve çeviri eylemini yalnızca biçime dayalı bir aktarımdan ziyade işlev odaklı bir sürece dönüştürür. Akademisyen, aktivist veya alan uzmanı gibi farklı rollerle, bazen de bu kimliklerin tamamıyla çeviriyi gerçekleştiren çevirmenler, çeviri sürecinde uyguladıkları çeşitli çeviri stratejileri ile kaynak dildeki terimlere ilişkin bilgi yüklerini ve bağlamsal tanımları erek dil ve kültür dizgesinde telafi etmeye çalışırlar. Bu hususta, bu çalışma, Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yayıncılık faaliyetleri yürüten akademik dergilerde feminist terim çevirisi uygulamalarında öne çıkan pratik eğilimleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ilk akademik kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmaları dergisi olan İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi'nden [Istanbul University Journal of Women’s Studies] başlayarak Türkiye'de bu alanda faaliyet yürüten ve en güncel çevirileri yayımlamış olan Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar [Feminist Approaches in Culture and Politics], Kaos Q+ ve Feminist Tahayyül: Akademik Araştırmalar Dergisi [Feminist Imagination: Journal of Academic Studies] gibi yayınlardan seçilen çevirilerdeki feminist terim çevirisi uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Yapılacak değerlendirmelerin odağında ağırlıklı olarak feminist terim çevirisi stratejileri yer alacak olsa da, dergilerin faaliyet alanları ile dergilerden seçilen çevirilerde öne çıkan feminist terim çevirisi uygulamaları arasındaki bağlantılar da değerlendirmeye dahil edilecektir. Anahtar kelimeler: Akademik feminist yayıncılık, feminist terminoloji, feminist terim çevirisi, çeviri stratejileri, toplumsal cinsiyet araştırmaları