The Relationship of COVID-19 Pandemic with Gold Prices, Oil Prices and VIX Index


Creative Commons License

Sarı S. S., Kartal T.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.93-109, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fear and uncertainty during the COVID-19 epidemic have caused an increase in volatility in financial markets and commodity markets. This study was carried out to show that COVID-19 has significant effects on financial markets and commodity markets. The analysis was carried out using daily data by taking into consideration the period between 22 January 2020 and 20 April 2020. The possible impact of COVID-19 daily case numbers on gold prices, oil prices and the VIX Index was analyzed using the ARDL Limit Test. According to the results reached in thi study, a similar relationship was observed between the number of cases and gold prices. Correlatively, a similar relationship was found between the number of cases and the VIX Index. However, no cointegration relationship could be determined between the number of cases and oil prices. The results obtained in the study showed that the number of COVID-19 cases significantly affected the gold prices and VIX Index.

COVID-19 salgını döneminde oluşan korku ve belirsizlik finansal piyasalarda ve emtia piyasalarında oynaklığın artışına neden olmuştur. Bu çalışma COVID-19’un finansal piyasalar ve emtia piyasaları üzerinde önemli etkilerinin olduğunu göstermek amacıyla yapılmıştır. 22 0cak 2020 ve 20 Nisan 2020 dönemi dikkate alınmış ve günlük veriler kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. COVID-19 günlük vaka sayılarının, ARDL Sınır Testi kullanılarak altın fiyatları, petrol fiyatları ve VIX Endeksi üzerindeki muhtemel etkisi incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre vaka sayıları ve altın fiyatları arasında aynı yönlü ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde vaka sayıları ve VIX Endeksi arasında da aynı yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak vaka sayıları ve petrol fiyatları arasında herhangi bir eş bütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, COVID-19 vaka sayılarının altın fiyatları ve VIX Endeksini önemli derecede etkilediğini göstermiştir.