Cross-sectional Analysis of Erzincan Central Pharmacy Enterprises On Emergency Contraception


Eroğlu Y.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.939-947, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18185/erzifbed.757388
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.939-947

Özet

Eczacılar aile planlaması ve acil kontrasepsiyon da önemli bir yere sahiptir. Bu çalıĢmanın amacı Erzincan ili merkez eczanelerde çalıĢan eczane ve eczane çalıĢanlarının acil kontrasepsiyon konusundaki yaklaĢımlarını ve bilgi düzeylerini ölçmektir. Erzincan ilinde toplam 44 eczane bulunmaktadır. ÇalıĢmada örnekleme gidilmiĢ ve anket 20 eczane ile uygulanmıĢtır. Eczacılara ve eczane çalıĢanlarına üç bölümden oluĢan anket formu uygulanmıĢtır. Birinci bölümde sosyo- demografik özelliklerle ilgili ifadeler ikinci bölümde aile planlaması ile ilgili ifadeler üçüncü bölümde acil kontrasepsiyon ile ilgili bilgi düzeyleri ve düĢünceleri ile ilgili sorular bulunmaktadır. Gönüllülük esas alınarak 17 eczanede anket uygulanmıĢtır. Eczanelerin %71.7 sinde hap ve kondom bulunmaktadır. Hastalar tarafından talep edilen aile planlaması yöntemlerinin %98.3 hormonal haplar ve kondomlar oluĢturmaktadır. Acil kontrasepsiyon ne zaman alınacağına doğru cevap verenlerin oranı %50’dir. Acil kontrasepsiyon bilinirliği ve aile planlaması danıĢmanlık hizmeti yetersiz bulunmuĢtur. Eczacılara ve eczane çalıĢanlarının bilgi düzeylerini artırıcı ve danıĢmanlık becerilerini geliĢtirici eğitimler uygulanmalı ve bu eğitimlere katılım teĢviki artırılmalıdır. Acil kontrasepsiyon yöntemleri hakkında mesleki yayınların sayısı artırılmalıdır

Pharmacists have an important role in family planning and emergency contraception. The objective of this study was to evaluate the approaches and levels of knowledge of pharmacy staffs which are working in central pharmacies in Erzincan province. In Erzincan province, 44 pharmacies were evaluated. In the study, the questionnaire was completed in 20 pharmacies and answered by pharmacists and pharmacy staff. The questionnaire was consists of three different parts, In the first part, the expressions related to sociodemographic characteristics, in the second part the expressions related to family planning, in the third part the expressions related to emergency contraception and questions about the level of knowledge and thoughts. The survey was carried out in 17 pharmacies voluntarily. In 71.7% of pharmacies, pills and condoms, 98.3% of the family planning methods requested by the patients were hormonal pills and condoms. The rate of emergency contraception answer was 50%. Emergency contraception awareness and family planning counselling services were found to be insufficient. In order to increase the knowledge level of pharmacists and pharmacy workers and to improve their counselling skills, training should be implemented and participation incentives should be increased.