Konya İlinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Kültürel Mirasın Korunması ve Kullanımına Yönelik Yerel Halkın Görüşleri


GÜNEŞ E., Pekerşen Y., Nizamlıoğlu H. F., Ünüvar R. T.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, vol.10, pp.1-14, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In that study; the opinions of the local people about perception of cultural heritage, protection of cultural heritage and use for tourism was investigated. This study have been made in March-May 2018 with 483 living people in the center of Konya province with convenience sampling method. The questionnaire developed by Okuyucu (2011) used in this study to learn opinions of the local peoples about this topic. According to the obtained results; the majority of local people living in the center of Konya province perceive religious buildings, traditional houses, folk dances, local dishes and handicrafts as cultural heritage properties. In addition that findings; people living city center in Konya province think that cultural heritage can be preserved with the help of tourism, they evaluate the development of tourism positively in the center of the province and will support tourism activities. 

Araştırmada; Konya ilinde yaşayan yerel halkın kültürel miras algısı, kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirliği ve turizm amaçlı kullanılması hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma; Mart 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya il merkezinde yaşayan 483 katılımcıyla kolayda örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu amaca ulaşabilmek için; Okuyucu (2011) tarafından geliştirilen anket formu kullanılarak yerel halkın bu konulara ilişkin görüşleri öğrenilmek istenmiştir. Çalışmada ulaşılan veriler sonucunda; Konya il merkezinde yaşayan yerel halkın büyük bir kısmının dini yapıları, geleneksel evleri, halk oyunlarını, yöresel yemekleri ve el sanatlarını kültürel miras varlıkları olarak algıladığı tespit edilmiştir. Ayrıca Konya il merkezinde yaşayan yerel halkın; kültürel mirasın korunmasında ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında turizmin bir araç olarak kullanılabileceğini düşündükleri, il merkezinde turizmin gelişmesine yönelik olumlu bir bakış açısına sahip oldukları ve turizm faaliyetlerini destekleme konusunda rol oynayabilecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır.