Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Yaşadığı Problemler, Çözümleri ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Vardar B., Bahar H. H., Yalçın S.

International Social Sciences Studies Journal, vol.8, no.100, pp.2465-2479, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this person is the school principals who are on duty and their assistants from the management of their schools, they can find solutions for you and if any, solutions for the problems. In the phenomenology design, one of the qualitative research models, interviews were conducted with seven principals and three directorates to collect data in this study. The content obtained from the interview was interpreted through analysis. The problems of the students generally focused on adaptation to school and class, improving self-care skills, phone-tablet and television (3 T). Parent problems are grouped under the titles of parents' indifference, exaggerated thought towards school, appearing like their school and not including education. Some of the school administrators think that parent problems can be humiliated for teaching for parents. In addition, the training to be obtained from their services is used in the education of the problems arising from the families. School administrators stated that they had problems in their minds regarding financial, administrative, and official issues, not being able to pay dues and appropriation. We concentrate on the basics of the warehouse, which is made in a whole class classroom, together with the physical structure and equipment. These services, which are emphasized in the regions with low level of families and reflected to the children of the schools, are of significant importance. The socio-cultural environmental problems in which the school is located, high-level inadequacies and economic inadequacies in the schools of the administrators of the schools working in low socio-economic areas are stated as problematic.

Bu araştırmanın amacı anaokulunda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının okul yönetiminde en sık yaşadığı problemleri, problemlere yönelik çözüm süreçlerini ve varsa çözüm önerilerini tespit etmektir. Nitel araştırma modellerinden olgubilim deseninde tasarlanan bu çalışmada veri toplamak için yedi müdür ve üç müdür yardımcısı ile görüşme yapılmıştır. Görüşme sürecinden elde edilen veriler içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Öğrenci kaynaklı problemlerin genel olarak okula ve sınıfa uyum, öz bakım beceri eksiklikleri, telefon-tablet ve televizyon bağımlılığı (3 T) başlıklarında yoğunlaşmıştır. Veli kaynaklı problemler velilerin ilgisizliği, okula yönelik abartılı beklentileri, okulları bakımevi gibi görme ve eğitim sürecine dahil olmama başlıklarında toplanmıştır. Okul yöneticilerinin bir kısmı öğrenci ve veli kaynaklı problemlerin velilere yönelik olarak düzenlenen seminerler vasıtasıyla azaltılabileceği düşüncesindedir. Ayrıca aile kaynaklı problemlerin çözümünde rehberlik servislerinden de destek alınabileceği belirtilmiştir. Okul yöneticileri mali, yönetsel ve resmi konularla bağlantılı olarak aidat toplayamama ve ödenek alamamama başlıklarında sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Fiziki yapı ve donanımla bağlantılı olarak tüm etkinliklerin bir sınıfta yapılması, depo olmaması başlıklarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Gelir düzeyi düşük olan ailelerin yoğun olduğu okullara yönelik olarak ödenek sağlanmasının önemine vurgu yapılmış, bu tür okullara ödenek gönderilmesinin hizmet kalitesi bakımından önemli olduğu vurgulanmıştır. Okulun bulunduğu sosyo-kültürel çevre bağlantılı sorunlar kapsamında, özellikle düşük sosyo-ekonomik çevrede görev yapan okul yöneticilerinin okula ilgisizlik, çevrede suç oranının yüksek olmasını, ekonomik yetersizlikleri önemli problemler olarak belirtmişlerdir.