The Effect of Anxiety Level on the Quality of Life in Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease


Atalıkoğlu Başkan S., Güneş D., Kasımoğlu N.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.20, no.2, pp.35-47, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); sık görülen semptomlar, sürekli ilaç kullanımı, uzun süreli hastaneye yatış gibi nedenlerden dolayı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlamakta, kaygı düzeylerini artırmakta ve yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Araştırma, KOAH tanılı bireylerde kaygı düzeyinin, yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma, Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini, belirtilen tarihler arasında Türkiye’de bir üniversite hastanesinin göğüs hastalıkları kliniğinde yatmakta olan bireyler, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş üzeri olan, iletişim sorunu olmayan, hastane bilgi sistemi ve hasta kayıt sisteminde KOAH tanılı olan 136 hasta oluşturdu. Veriler, sosyodemografik özelliklerini içeren hasta bilgi formu, Durumluk/Sürekli Kaygı Ölçeği ve Kısa Form 36 [Short Form 36 (SF)] Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme tekniğiyle toplandı. Bulgular: Durumluk/Sürekli Kaygı Ölçeği’nden alınabilecek ortalama puan 20-80 arasında değişmekte olup, araştırmada bireylerin Durumluk/Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalaması sırasıyla 41,63±5,16, 48,22±5,99 olduğu bulundu. Katılımcıların SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nden en yüksek puan ortalamasını ağrı alt boyutundan (46,81±25,83), en düşük puan ortalamasını ise fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları alt boyutundan (8,27±23,97) aldıkları ve yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiği belirlendi. Yaşam kalitesinin, fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları hariç diğer alt boyutlarıyla sürekli kaygı arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). Sonuç: Bireylerin orta düzeyde kaygı yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği belirlendi. Katılımc