Gelenek ve Modernite Çatısması Ekseninde Din-Siyaset Iliskisi: Seyyid Hüseyin Nasr'ın Görüsleri Üzerine Elestirel Bir Inceleme


AYDENİZ H.

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.15, ss.49-80, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.49-80

Özet

Toplumsal hayatın yönlendirilmesinde en etkili unsurlardan olan din ile siyaset kurumları arasında yoğun ve bir o kadar karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde bu ilişkinin ne şekilde olması gerektiğine yönelik birbirinden farklı yaklaşımlar mevcuttur. Son dönemde yetişen önemli Müslüman mütefekkirlerden birisi olan Seyyid Hüseyin Nasr'ın, din-siyaset ilişkisi bağlamında Gelenekselci düşünceye dayalı olarak sunduğu anlayış dikkat çekicidir. O, bu konuyla ilgili olarak günümüzde en etkin paradigmayı oluşturan modernizmin din-siyaset ilişkisinde meydana getirdiği kırılmanın, insanlık ve dünya açısından beklenen faydayı temin edemediğini düşünmektedir. Dolayısıyla, bu ilişkinin daha gerçekçi ve sağlam temeller üzerinde yeniden inşasına yönelik önyargısız birtakım fikrî arayışların içinde olmanın zarureti ortadadır. Bu makalede Nasr'ın, bir yandan modern Batı düşüncesini eleştirel bir süzgeçten geçirirken; diğer yandan bazı çağdaş Müslüman düşünürler tarafından bu ilişkiye dair geliştirilen teorilerin sorunlu yanlarına vurgu yaptığı belirtilmektedir. Ayrıca, Nasr'ın modernizme ve demokrasiye yönelik eleştirilerindeki ve özgürlüklerle ilgili bazı yaklaşımlarındaki problemli yanlar ve gelenek kavramının içeriğindeki belirsizlikler vurgulanmaktadır.

There is a close and a complex relationship between religion and politics which are of the most effective factors in directing social life. There have been different approaches about how this relationship should be through the historical process The article has noted the approach proposed by Seyyed Hossein Nasr, one of the most eminent Muslim philosophers of the recent time, for religion-politics relationship on the basis of the Traditionalism is noteworthy. He believed that the change in religion-politics relationship brought about by modernism which is the most effective paradigm of the age could not provide the expected contribution in terms of humanity and the world. Therefore, according to him, it is clear that there is a need for a search of bias-free ideas for the reconsideration of this relationship on more realistic and sound grounds. In this article, it is pointed out that Nasr, while subjecting the Western thought to a critical analysis on one side, emphasizes the problematic areas of the theories of some modern Muslim philosophers about this relation on the other. Furthermore, it is determined some problematic sides in his views about critics of modernism and democracy and in his some approaches about freedom and uncertainty in the content of tradition.