The Role of Technology in the Divergence Process From Real Object in the Artwork and the Digital Art Object


Creative Commons License

Akpınar A.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.48, pp.101-109, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sanat nesnesi geçmişten günümüze sürekli değişim göstermiştir. Bu değişim tüm plastik sanat dallarını etkilemiştir. Sanat nesnesi ilk önce yanılsama alanındaki nesne olarak var olmuş, ardından dokunup algılayabildiğimiz gerçek nesneye dönüşmüş ve günümüzde de tamamen sanal olan dijital nesneye evrilmiştir. Bu çalışmada da sanat nesnesinin yolculuğundaki önemli noktalara değinilerek, bir zincir halinde dijital sanat nesnesine nasıl ulaşıldığı ve günümüzde dijital sanat nesnesi olarak anılan üretimlerin hangi yollarla üretildiğini anlatmak amaçlanmıştır. Giriş bölümünde tarihsel sürece ve sanat nesnesinin değişimini sağlayan fotoğraf makinesi gibi önemli olay ve keşiflere kısaca değinilmiştir. Ardından gerçek nesnenin durumu, sürecin önemi ve değişen nesnenin enstalasyon gibi yeni sanat alanları oluşturması anlatılmıştır. Sanat nesnesinin varlığı bölümünde dijital görüntü oluşumu, çoğaltılabilirlik, mekan ve gerçek nesneden bağımsız sanat nesnesi üzerinde durulmuştur. Elde edilen bulgularla sürecin birbirini takip eden bir ilerleyiş içinde olduğu, teknolojik gelişmelerin günümüz sanatını doğrudan etkilediği ve değiştirdiği, bu durumun gelecekteki sanat nesnesinin temelini oluşturduğu anlatılmıştır. Bu temel ile bilgisayarlarla üretilen dijital sanat nesnesinin yeni bir gerçeklik oluşturarak doğayı, maddeyi, rengi ve biçimi sınırları olmayan sanal bir hale getirdiği anlatılmıştır. Kripto Sanat ve NFT bölümünde yeni teknolojinin tanımları yapılarak Kripto sanatın nasıl üretildiği açıklanmıştır. Gelinen noktada, sanat nesnesinin dönüşümü NFT olarak adlandırılan ve yalnızca sanal alanda dijital sanat eserlerinin oluşturulması ile devam etmektedir. Bu sebeple Sanat nesnesinin geleceğinin gerçek nesneden bağımsız olacağı ve metaverse denilen sanal evrenlerin sayısının artarak insanların artık bu evrenlerde yaşayacağı ve sanat üreteceği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuca bağlı olarak teknolojinin gelişme için sadece sebep değil aynı zamanda sonucu da belirlediği fikri oluşmuştur. Anahtar Kelimeler: Gerçek nesne, sanal nesne, teknoloji, dijital sanat, çağdaş sanat