TRANSEPIKONDILER AKSIN INTRAOPERATIF FEMORAL STEM ANTEVERSIYON AÇILARININ BELIRLENMESINDE GÜVENILIRLIĞININ ÜÇ BOYUTLU ANATOMIK MODELLER ILE INCELENMESI


Creative Commons License

Tanoğlu O.

Kemik Eklem 2021, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2021, pp.31-32

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-32
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Kalça artroplastileri, eklem cerrahileri içerisinde en sık uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Başarılı fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmesi için kalça ekleminin doğal anatomik özelliklerinin bilinmesi ve eklem biyomekaniğinin bu verilere uygun olarak yeniden yapılandırılması gerekmektedir (1–3). Bu biyomekanik etkenlerden biri de femoral stem anteversiyonunun kişisel anatomiye uygun olarak ayarlanmasıdır (1). Literatürde farklı anteversiyon belirleme yöntemleri önerilmesine rağmen halen yaygın kabul gören ve güvenilir bir anatomik yöntem bulunmamaktadır (4). Çalışmamızın amacı, üç boyutlu (3B) femur anatomik modelleri ile cinsiyetlere göre femur boyun anteversiyonunun ortalama açılarının bulunması ve intraoperatif olarak sıklıkla stem anteversiyonunun ayarlanmasında kullanılan transepikondiler aksın, gerçek femur boyun anteversiyonu ile olan korelasyonunun belirlenmesidir.

Yöntem: Çalışmamızda, rastgele seçilen 18 – 60 yaş aralığındaki 100 erişkinin (50 Kadın ve 50 Erkek) tüm femur tomografisi verileri incelendi. Materialise MIMICS programı yardımı ile her iki taraf femur kemikleri, 200-3071 Hounsfield Unit aralığında segmente edildi. 3B modeller üzerinde, femur kondillerinin en posterior noktaları işaretlendi ve bu noktalardan geçen bir posterior kondiler çizgi oluşturuldu. Femur başı eklem yüzeyi ve femur boynunun en dar yeri tüm yönlerden tarandı ve program yardımıyla bu taranan alanlara uyan birer küre oluşturuldu. Bu kürelerin merkez noktalarını birleştiren femur boyun çizgisi oluşturuldu. Medial ve lateral epikondillerin en tepe noktaları belirlenerek bu noktalar arasında transepikondiler aks oluşturuldu. Kadın ve erkek gruplarında; femur boyun çizgisi ve posterior kondiler çizgi arasındaki açı ölçülerek gerçek femur boyun anteversiyon açıları belirlendi. SPSS programı ile tüm verilerin homojen dağılım gösterdiği gözlendi. Ardından, femur boyun çizgisi ve transepikondiler aks arasındaki ortalama açılar belirlendi. İki farklı anteversiyon açısının karşılaştırılması tek yönlü ANOVA ile değerlendirildi. Femur anteversiyon açıları ile transepikondiler aksa göre ölçülen anteversiyon açılarının korelasyonu Pearson korelasyon testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama yaşlar; kadınlarda 51 ± 10.3 ve erkeklerde 50.3 ± 6.3 (p=0.753) olarak bulundu. Posterior kondiler çizgiye göre ölçülen ortalama femur boyun anteversiyon açısı kadınlarda 17.1 ± 10 ve erkeklerde 10.6 ± 8.3 derece olarak belirlendi ve cinsiyetler arası istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0.009). Transepikondiler aksa göre ölçülen ortalama femur boyun anteversiyon açıları kadınlarda 10.8 ± 9.6 ve erkeklerde 5 ± 8.8 derece olarak belirlendi ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlendi (p=0.018). Pearson korelasyon testi sonucunda bu iki anteversiyon açısı arasında çok kuvvetli bir korelasyon (r=0.964) olduğu belirlendi.

Sonuç: Kalça artroplastilerinde, stem anteversiyonun doğal anatomik özelliklere uygun olarak ayarlanması fonksiyonel skorları arttırmakta ve mekanik komplikasyonları önlemektedir (1). Posterior kondiler bölgeye intraoperatif olarak ulaşılamaması nedeniyle sıklıkla stem anteversiyonu ayarlamasında transepikondiler aks kullanılmaktadır (4). Çalışma sonuçlarımıza göre, transepikondiler aksa göre femoral stem anteversiyonu ayarlanması güvenilir bir yöntemdir fakat cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, stem anteversiyonunun transepikondiler aksa göre ayarlanmasında kadınlarda anteversiyonun ortalama 10.8 ± 9.6 ve erkeklerde ortalama 5 ± 8.8 derece olarak ayarlanmasını önermekteyiz.