1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU m. 12’DE DÜZENLENEN İLAM NİTELİĞİNDE BELGE VE BU BELGEYE İLİŞKİN OLARAK UYGULAMADAKİ HUKUKİ SORUNLAR


AYDEMİR F.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.150-205, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 23
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.150-205

Özet

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ilâmlı icranın konusu, para ve teminattan başka borçlar hakkındaki ilâmların icrası ile para ve teminat alacakları hakkındaki ilâmların icrasıdır. İcra müdürünün borçluya karşı icra emri gönderebilmesi için alacaklının icra dairesine (icra edilebilir) “ilâm” vermesi şartı aranmıştır. İlâmlı icrada cebri icranın dayanağını esasen ilâm oluşturmaktadır.  Bununla birlikte kanun koyucu İcra ve İflas Kanunu’nun “ilâm mahiyetini haiz belgeler” başlıklı 38. maddesinde sayılan belgelerin ilâm niteliğinde olduğunu hükme bağlamıştır. Ayrıca bir takım özel kanunlarda da bu hususta düzenleme yapmak suretiyle ilâm niteliğindeki belge sayısını arttırarak ilâmlı icra yoluna başvurma imkânını genişletmiştir. İşte özel kanunlarda düzenlenen ilâm niteliğindeki belgelerden birisi de 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu’nun 12. maddesinde belirtilen belgelerdir.

1581 sayılı Kanun m. 12 anlamında ilâm niteliğindeki belge esas itibariyle tarım kredi kooperatifinin ortağına sağladığı gerek nakdi gerekse araç gereç veya tohum gibi ayni, kısa ve orta vadeli çeşitli krediler dolayısıyla düzenlenen alacak senetleridir. Bu çalışmada, esas itibari ile bu alacak senetlerine istinaden alacaklı tarım kredi kooperatifinin, ortağı bulunan kredi borçlusu aleyhine yapacağı para alacaklarına ilişkin ilâmlı icra takibi ile ilgili hususlar inceleme konusu yapılmıştır.

According to the Execution and Bankruptcy Law No. 2004, the subject of the enforcement proceedings arising from a judgment includes both monetary and collateral receivables and debts, and other debts and receivables. In order to send a writ of payment by a bailiff to the debtor, the creditor must submit a judgment demonstrating and proving the debt to the bailiff. In the enforcement proceedings arising from a judgment, the judgment of the court is an indispensable part of the process.

Apart from a court judgment is an enforceable deed, the legislator ruled that the documents listed in Article 38 of the Execution and Bankruptcy Act are in the nature of an enforceable deed. It has also extended this way of enforcement procedure by increasing the number of enforceable deeds other than court judgment in some Acts. Some of this type of deeds set out in a particular act is the documents mentioned in Article 12 of the Law No. 1581 on Agricultural Credit Cooperatives and Unions.

The enforceable documents under Article 12 of the Law No. 1581 are bills receivable that issued by the agricultural credit cooperative in order to provide monetary or real, short- and medium-term credits to the partners of the cooperative. In this paper, it is analyzed that the enforcement proceedings, initiated by agricultural credit cooperative (the creditor) against the credit borrower (partner of the cooperative), arising from the bill’s receivables in the Law no. 1581.