Matematik Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Etkinlik Geliştirme Becerileri


Creative Commons License

Çakmak Gürel Z.

Journal of Research in Informal Environments, vol.8, no.2, pp.192-210, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Journal of Research in Informal Environments
  • Journal Indexes: Asos İndeks, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.192-210
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Out-of-school learning environments play a significant role in mathematics education as they provide opportunities for students to explore mathematical concepts related to daily life and enhance problem-solving skills. These environments can be associated with a variety of mathematical topics. This study investigates which mathematical topics or achievements, class levels, and methods are more prominent in activities prepared by middle school mathematics teacher candidates for out-of-school learning environments such as museums and science centers. The study group consists of 19 middle school mathematics teacher candidates enrolled in the second and third years of a university as of the 2023-2024 academic year. A screening method was employed in the study. Before preparing activities with teacher candidates, a museum visit and a virtual tour of a science center were conducted. Following this process, teacher candidates were asked to relate any visual material from the museum and science center to the achievements in the middle school curriculum and prepare an activity based on these achievements. The collected activity papers were then used as the data source, and content analysis was applied for data analysis. According to the obtained data, it was determined that students prepared activities primarily focusing on the areas of numbers and operations, geometry, and measurement. Specifically, among the topics emerging in both the museum and science center, mathematical subjects such as sets, patterns, geometric shapes, and measurement were prominent. Furthermore, it was found that most of the activities prepared in both learning environments were at the fifth-grade level, and the most frequently used technique was the field observation technique. In this study, it was determined that pre-service teachers could develop activities for out-of-school learning environments, but these activities were limited in terms of subject, achievement, grade level and teaching techniques. This study is considered to serve as an example for the utilization of these topics from the mathematics curriculum in out-ofschool environments by teachers and researchers.

Okul dışı öğrenme ortamları, öğrencilere günlük yaşamla ilişkilendirilmiş matematiksel kavramları keşfetme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatları sunduğundan matematik eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları çok çeşitli matematik konuları ile ilişkilendirilebilir. Bu çalışmada okul dışı öğrenme ortamlarından müzelere ve bilim merkezlerine yönelik ortaokul matematik öğretmen adayları tarafından hazırlanan etkinliklerde hangi matematik konu veya kazanımlarının, sınıf seviyesinin ve kullanılan yöntemin daha fazla öne çıktığı araştırılmaktadır. Çalışma grubunu 2023-2024 eğitim yılı itibariyle bir üniversitenin ikinci ve üçüncü sınıfında öğrenim gören 19 ortaokul matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adayları ile etkinlikler hazırlamadan önce bir müze ziyareti ve bir bilim merkezi sanal gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin ardından öğretmen adaylarından müzedeki ve bilim merkezindeki herhangi bir görsel ile ortaokul öğretim programında yer alan kazanımların ilişkilendirilmesi ve bu kazanımlara yönelik bir etkinlik hazırlaması istenmiştir. Ardından toplanan etkinlik kağıtları veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin en fazla sayılar ve işlemler ile geometri ve ölçme öğrenme alanlarına yönelik etkinlik hazırladıkları tespit edilmiştir. Özellik hem müze hem de bilim merkezinde ortaya çıkan konular arasında kümeler, örüntüler, geometrik şekiller ve ölçme gibi matematik konuları yer almaktadır. Yine her iki öğrenme ortamında hazırlanan etkinliklerin çoğunlukla beşinci sınıf seviyesinde ve en fazla kullanılan tekniğin gezi-gözlem tekniği olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik etkinlik geliştirebildikleri ancak bu etkinliklerin konu, kazanım, sınıf düzeyi ve öğretim teknikleri açısından sınırlı oldukları tespit edilmiştir. Matematik öğretim programında yer alan konulara göre hazırlanan okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik etkinliklerin öğretmen ve araştırmacılara örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.