EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND GENERAL HEALTH STATE IN MEN


Creative Commons License

Fırat M., Demir E., Gökalp M., Başar S., Tikit S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, no.6, pp.1-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Bu araştırma erkeklerin internet bağımlılık düzeyleri, genel sağlık durumlarını ve aralarında ki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzincan il merkezinde bulunan bir internet kafeye giden erkeklerin tamamı oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 15 Şubat 2016 ve 15 Mart 2016 tarihleri arasında internet kafeye gelen, çalışmaya katılmayı kabul eden 268 erkek birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, anket formu, Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12), İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ) ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan erkeklerin yaş ortalamasının 19.14±3.06 olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin %79.1’inin öğrenci olduğu, %73.1’inin gelirinin giderine dengeli olduğu, %47.8’inin günlük internet kullanım süresinin 0-3 saat aralığında olduğu ve %28.7’sinin interneti en çok sosyal medya için kullandığı bulunmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin %47.8’inin GSA-12’den 2 puan ve üzerinde aldığı, internet bağımlılık ölçeği puan ortalamalarının 103.97±35.06 olduğu belirlenmiştir. Ölçekler arasında yapılan istatistiki analiz sonucunda internet bağımlılık ölçeği puanı ile GSA-12 puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, internet bağımlılık ölçeğinden alınan puanlar arttıkça bireylerin ruhsal sağlık durumlarının kötüleştiği saptanmıştır. Bu sonuç doğrultusunda bilinçli internet kullanımını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunulabilir