Political Consent Scale


Ceylan F., İspir N., Özpolat A. R.

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.605-629, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to develop a Political Consent Scale related to voter voting behaviour. Although the concept, political consent has an important place in the literature, there is a lack of a reliable instrument in Turkish to measure the concept quantitatively. Then, this study is important with its instrument development perspective to understand whether the voters' voting behaviour reflects their consents. With a descriptive survey method, a total of 220 voters with different demographic characteristics and different levels were reached in the study. The data analyses showed that Cronbach alpha coefficient value of the scale is .82, EFA analysis of emerged seven-factor structures explained a total of 58,203% of the variance. The four-factor scale that emerged as a result of the CFA analysis showed that it had acceptable fit indices (χ2=390.195, p=.000, df=202, χ2/df=1.932, RMSEA=.065, CFI=.89, GFI=.87, AGFI=.83). The 22-item scale has all characteristic mentioned in the relevant literature and can be used by the researchers in the field. 

Bu çalışmanın amacı seçmenin oy verme davranışıyla ilgili bir “Siyasal Rıza Ölçeği” geliştirmektir. Siyasal rıza kavramı literatürde önemli bir yere sahipken, bu kavramı nicel olarak ölçmede kullanılacak Türkçe ölçme araçlarının bulunmaması ve bu kavramın Türkiye siyasal tarihinde seçmenin verdiği oyun, kendi rızasını yansıtıp-yansıtmadığının anlaşılmasını sağlaması bakımından bu çalışma önemlidir. Betimsel tarama yöntemi kullanılan bu araştırmada, farklı demografik özelliklede ve farklı düzeylerde olan toplam 220 seçmene ulaşılmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde; Cronbach alfa katsayısı değerinin .82 olduğu, AFA analizi sonucunda toplam % 58,203 varyansı açıklayan yedi faktörlü yapının ortaya çıktığı ve DFA analizi sonucunda oluşan dört faktörlü ölçeğin uyum değerlerinin (ki-kare=χ2=390.195, p=.000, df=202, χ/df=1.932, RMSEA=.065, CFI=.89, GFI=.87, AGFI=.83) şeklinde, kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür. Bu şekilde geliştirilen 22 soruluk Siyasal Rıza Ölçeği, ilgili literatür bağlamında belirtilen özellikleri ölçme gücüne sahip bir ölçektir. Geliştirilen bu ölçeğin konuyla ilgili çalışma yapacak olan araştırmacılara yararlı olacağı düşünülmektedir.