İnternet Üzerinden Alışverişte Sosyal Buradalığın Güven Üzerindeki Etkisi ve Satın Alma Niyetindeki Değişim


Erciş A., Aykut O. H. , Yıldız T.

II. BUSINESS & ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.1039-1056

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1039-1056

Özet

Çalışmanın amacı bireylerin online alışveriş sürecinde hissettikleri sosyal buradalığın güven üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Ayrıca çalışmada güvenin algılanan değer ve tutum üzerindeki etkisinin belirlenmesinin yanı sıra satın alma niyeti üzerinde bu iki değişkenin etkilerinin araştırılması da amaçlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Erzincan’da yaşayan 18 yaş ve üzeri online alışveriş yapan bireyler oluşturmaktadır. Verilerin standardizasyonu yapıldıktan sonra 335 anket değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal buradalığın güven üzerinde etkisinin olduğu bulunmuştur. Güvenin de algılanan değer ve tutum üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, algılanan değer ve web sitesine yönelik tutumun satın alma niyeti üzerindeki etkileri de ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada online alışverişte önemli bir yere sahip olan güven unsuru; ürün, hizmet ve firmaya güven olarak ele alınıp konu daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca güven üzerinde sosyal buradalığın ele alınmasının yanı sıra satın alma niyeti üzerinde online alışverişe yönelik tutumun ve algılanan değerin etkisi de bütünsel bir yaklaşımla incelenmiştir. 

The aim of this study is to investigate the impact of social presence on the trust of individuals during online shopping process. In addition, the study aims to determine the effect of trust on perceived value and attitude, as well as to investigate the effects of these two variables on purchase intention.The main population of the study consists of individuals 18 years of age and over who shop online. After standardization of the data, 335 questionnaires were evaluated. According to the results of the study, it is seen that social presence has an effect on trust. It is also seen that trust has also an effect on perceived value and attitude. Besides, the effects of the perceived value and attitude towards the website on the purchase intention are determined. In this study, the issue of trust, which has an important place in online shopping, is considered as product, service and trust in the company and the subject is tried to be discussed in more detail. In addition to addressing social presence on trust, the effect of attitude and perceived value towards online shopping on purchase intention was also investigated with a holistic approach.