Spor Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Düzeyleri


SEÇKİN AĞIRBAŞ İ., ÇAKMAK YILDIZHAN Y.

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.255-256

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.255-256

Özet

Giriş ve Amaç: Örgütsel sessizlik çeşitli sebeplerden dolayı çalışanların kurum içinde sessiz kalmaları olarak ifade edilmektedir. Örgütsel sessizlik çalışan verimliliği dolayısıyla iş verimliliğini etkileyen durumlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeylerini belirlemektir.

Materyal ve Metod: Araştırma Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında görev yapan 162 kadın ve 240 erkek olmak üzere toplam 402 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Çalışanların demografik özellikleri ve örgütsel sessizlik durumları tespit edildi. Elde edilen veriler SPSS 22.0 for Windows istatistik paket programında analiz edildi. Veri setinin normal dağılmadığı tespit edildi.  Bu nedenle ölçek puanlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik Kruskall-Wallis H ve ile Mann-Whitney U testleri uygulandı. Ölçekler arasındaki ilişki ise Bivariate Spearman korelasyon testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Cinsiyetlerine göre örgüt yararına sessizlik düzeyleri arasında, medeni halleri ve bu kurumda çalışma sürelerine göre örgüt yararına sessizlik düzeyleri arasında, unvanlarına göre ise kabul edilen, örgüt yararına ve genel örgütsel sessizlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görüldü.

Sonuç: Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı çalışanlarının örgütsel sessizlik düzeylerinin kişisel faktörlere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Spor Yönetimi, Türk Spor Teşkilatı