Examınatıon of Vıolence Tendency Levels Of Sports Hıgh School Students


Creative Commons License

Mallı A. Y., Demirel N., Şam C. T., Ekinci H. B.

4 th International Academic Sports Studies Congress, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2020, vol.1, pp.73-76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.73-76
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the violence tendency levels of sports high school students and students studying in other high schools according to some demographic variables and to reveal the relationship between the violence tendency levels of sports high school and other high school students. In the research, relational scanning method, one of the quantitative research models, was used. The research group consists of high school students who receive sports training and students who do not receive sports training in Erzincan. Considering the type of high school in the determination of the students participating in the study, 111 sports high school students and 96 other high school students were selected by random sampling method. The personal information form was used to determine the demographic characteristics of the students participating in the study, and the violence tendency scale developed by Göka, Bayat, Türkçapar, (1995) was used to determine the violence tendencies. Descriptive statistical techniques were used in the analysis of the data, Independent Sample t test for pairwise group comparisons, and Tukey HSD tests with One-Way ANOVA for multi-group comparisons were used. According to the findings obtained from group comparisons, the violence tendency levels of the students; Although there is no statistically significant difference according to the variables of class, gender, number of siblings, and working status of parents, violence tendency total scores are high. A statistically significant difference could not be found between the violent tendencies of the students studying in sports high schools and the violent tendencies of the students studying in the high school. As a result, the violence tendency scores of the students studying in sports high schools and students in other high schools are at a high level.

Bu çalışmanın amacı spor lisesi öğrencileri ve düz liselerde öğrenim gören öğrencilerin şiddet eğilim düzeylerini bazı demografik değişkenlere göre incelemek ve spor lisesi ile düz lise öğrencilerinin şiddet eğilim düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma da nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu Erzincan ilinde spor eğitimi alan lise öğrencileri ile spor eğitimi almayan lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin belirlenmesinde lise türü göz önünde bulundurularak, rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiş 111 spor lisesi öğrencisi birinci grubu, 96 düz lise öğrencisi ise ikinci grubu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek üzere kişisel bilgi formu, şiddet eğilimlerini belirlemek üzere Göka, Bayat, Türkçapar, (1995) tarafından geliştirilen şiddet eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel teknikler, ikili grup karşılaştırmalarında IndependentSample t testi, çoklu grup karşılaştırmalarında ise One-Way ANOVA ile Tukey HSD testleri yapılmıştır. Grup karşılaştırılmalarından elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin şiddet eğilim düzeyleri, sınıf, cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba çalışma durumu değişkenlerine göre istatiksel olarak anlamlı bir fark olmamasına rağmen şiddet eğilim toplam puanları yüksek düzeydedir. Spor lisesinde öğrenim gören öğrencilerin şiddet eğilimleri ile düz lisede öğrenim gören öğrencilerin şiddet eğilimleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulanamamıştır. Sonuç olarak spor lisesinde öğrenim gören öğrenciler ile düz lisede öğrenim gören öğrencilerin şiddet eğilim puanları yüksek düzeydedir.