EVLILIK DOYUMUNUN SIGARA KULLANIMI ÜZERINE ETKISININ İNCELENMESI


Creative Commons License

FIRAT M. , Ayran G.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.191

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.191

Özet

Amaç: Bu araştırma evli bireylerin sigara kullanım durumlarını, evlilik doyum düzeylerini ve bunların birbiri ile olan ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini il merkezinde bulunan aile sağlığı merkezlerine bağlı, evli ve sigara kullanan bireylerin tamamı oluşturmuştur. Örneklemini ise herhangi bir nedenle aile sağlığı merkezine başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden, en az 1 yıldır evli olan ve yine en az 1 yıldır sigara kullanan, iletişim kurulabilen, en az okuryazar 251 birey oluşturmuştur. Araştırma verilerini toplamak için kişisel bilgi formu ve evlilik yaşam ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzde dağılımları, ortalamalar Kruskal Wallis ve Cronbach Alfa analiz testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş ortalaması 40,72±10,50 olup, %45.9’u kadın ve %54.1’i ise erkektir. Araştırmaya katılan bireylerin %72.9’unun çalıştığı, %84.1’inin çocuk sahibi olduğu ve %59.4’ünün geliri ile giderinin dengeli olduğu belirlenmiştir. Bireyler ortalama 22,84±4,18 yaşlarında evlenmiş ve ortalama 18,30±5,88 yaşlarında sigaraya başlamışlardır. Bireylerin %42.2’si günlük yarım paketten daha az sigara kullandığını, %46.2’si günlük yarım paket ile bir paket arasında sigara kullandığını ve %11.6’sı ise günlük bir paketten daha fazla kullandığını ifade etmiştir. Araştırma kapsamına alınan bireylerin evlilik yaşam ölçeği puan ortalaması 36,55±8,58 olarak bulunmuştur. Evlilik doyumu ve sigara kullanım miktarı arasında yapılan istatistiki analizde ise evlilik doyumunun sigara kullanım miktarı üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Araştırmaya katılan bireylerin %14.0’ ü evliliğin sigara kullanımı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu, sigara kullanım düzeyini azaltmasına neden olduğunu, %13.2’si evliliğin sigara kullanımı üzerinde olumsuz yönde etki ettiğini yani evlilik hayatının sigara kullanımını arttırdığını ve %60.7’si ise evliliğin sigara kullanımı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ifade etmiştir. Evlilik hayatının sigara kullanımını artırdığını ifade eden bireylerin evlilik yaşam ölçeği puan ortalaması 32.30±8.64 bulunurken, tam tersi azalttığını ifade eden bireylerin 38.17±6.45 bulunmuştur. Yapılan istatistiki analizde gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0.005) Sonuç: Sigara kullanımı üzerinde birçok faktör etkili olmasına rağmen evlilik doyumunun sigara kullanımında, sigara kullanım miktarında etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Evlilik doyum düzeyinin yükseltilebilmesi ve sigara kullanım miktarının azaltılabilmesi konusunda çeşitli farklı çalışmaların yapılabileceği ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Evlilik, Sigara, Evlilik Doyumu