EFFECTIVE REPENTANCE IN TAX EVASION IN THE CONTEXT OF THE NEW LAW AMENDMENT


Creative Commons License

Laloğlu A., Yılmaz Furtuna E.

ULUSLARARASI NECMETTİN ERBAKAN HUKUK KONGRESİ, Konya, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.81-84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.81-84
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract On March 2, 2021, the Human Rights Action Plan was announced by the Ministry of Justice of the Republic of Turkey in order to protect and develop human rights, which are at the core of the rule of law. In this action plan, regulation of effective repentance institution and a draft law including effective repentance regulation related to tax evasion crime were submitted to the parliament along with other amendment proposals. The draft law was enacted on 08.04.2022 with the Law No. 7394. While Law No. 7394 regulates effective repetance provision for tax evasion, the sale of the penalty is bound to certain conditions due to effective repentance. The first of the conditions is the payment of the tax incurred due to the perpetrator’s acts related to tax evasion, and the portion of the penalty for late payment, delay interest and tax loss penalty related to this tax. Second condition is not filing a lawsuit in the tax court for the levied tax and related delay interest, late fee and penalties, waiving if filed and not resorting to legal remedies. In this context, the most striking condition is the condition of not filing a lawsuit in the tax court for the levied tax and related delay interest, late fee and penalties, waiving if filed and not resorting to legal remedies. the terms of this condition, including the right of access to a court, which is one of the elements of the right to a fair trial in Article 6 of the ECHR, the freedom of seeking rights in Article 36 of the Constitution of the Republic of Turkey, which is a requirement of the rule of law, and the in Article 125 “Judicial remedy is open against all kinds of actions and actions of the administration.” should be examined. Based on the importance of the subject, the subject of our study is the institution of effective remorse and the applicability of this institution in terms of tax evasion crime. In this context, first of all, effective repentance as an institution of criminal law will be explained in general terms, then its similarities and differences with repentance and correction in tax law will be revealed. Subsequently, the condition of not filing a lawsuit in tax court, waiving the lawsuit if filed, and not resorting to legal remedies in order to benefit from the reduction in punishment according to the effective repentance 84 institution in tax evasion crime will be evaluated in terms of domestic law and the European Convention on Human Rights. Keywords: Tax Evasion, Effective Repentance, Remorse And Correction, Right To Fair Trial, Right Of Access To Court, Right To Seek Justice, Rule Of Law.

Özet 2 Mart 2021 tarihinde, hukuk devletinin ilkesinin temelinde yer alan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından İnsan Hakları Eylem Planı açıklanmıştır. Bu eylem planında, etkin pişmanlık hükümlerinin vergi kaçakçılığı suçu açısından düzenlenmesine yer verilmiş ve diğer değişiklik teklifleriyle birlikte, vergi kaçakçılığı suçunda etkin pişmanlık düzenlemesini de içeren bir yasa tasarısı meclise sunulmuştur. Yasa tasarısı 7394 sayılı Kanun ile 08.04.2022 tarihinde yasalaşmıştır. 7394 sayılı Kanun ile vergi kaçakçılığı suçunda etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmekle beraber, etkin pişmanlık dolayısıyla cezada indirim müessesesinden yararlanmak bazı şartlara bağlanmıştır. Şartlardan ilki failin vergi kaçakçılığına ilişkin fiilleri nedeniyle ziyaa uğratılan vergi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezasının kanunda öngörülen kısının ödemesidir. İkinci şart ise fail tarafından etkin pişmanlıktan yararlanmak için ödenen vergi ile buna ilişkin gecikme faizi, gecikme zammı ve cezalar için vergi mahkemesinde dava açmama, açılmışsa feragat etme ve kanun yollarına başvurmamasıdır. Bu kapsamda en dikkat çeken şart, tarh edilen vergi ile buna ilişkin gecikme faizi, gecikme zammı ve cezalar için vergi mahkemesinde dava açmama, açılmışsa feragat etme ve kanun yollarına başvurmama şartıdır. Bu şartın, AİHS’nin 6. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının unsurlarından olan mahkemeye erişim hakkı da dâhil olmak üzere, hukuk devletinin gereklerinden olan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36. maddesinde yer alan hak arama hürriyeti ve 125. maddesinde yer alan “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükümleri açısından irdelenmesi gerekmektedir. Konunun önemine binaen çalışmamızın konusu etkin pişmanlık müessesi ve bu müessesenin vergi kaçakçılığı suçu açısından 82 uygulanabilirliğidir. Bu kapsamda, öncelikle bir ceza hukuku müessesesi olarak etkin pişmanlık genel hatlarıyla açıklanacak, ardından vergi hukukundaki pişmanlık ve ıslah müessesesi ile olan benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konacaktır. Daha sonra vergi kaçakçılığı suçunda, etkin pişmanlık hükümlerine göre cezada indirim müessesesinden yararlanmak için vergi mahkemesinde dava açmama, açılmışsa davadan feragat etme ve kanun yollarına başvurmama şartının iç hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından değerlendirmesi yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçakçılığı, Etkin Pişmanlık, Pişmanlık ve Islah, Adil Yargılanma Hakkı, Mahkemeye Erişim Hakkı, Hak Arama Hürriyeti, Hukuk Devleti