Investigating the Museum and Art Interests of the Students in Fine Arts and Anatolian High Schools


Creative Commons License

TAŞKESEN O. , NALDAN CİMİNLİ F. , GÜLER E.

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.3, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Journal of Strategic Research in Social Science
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14

Özet

Bu çalışmanın amacı Güzel Sanatlar Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sanata ve müzelere olan ilgilerini araştırmaktır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Anadolu Lisesinden 144, Güzel Sanatlar Lisesinden 98 (42 resim,56 müzik) olmak üzere toplam 242 (138 kız/ 104 erkek) öğrenci ileyürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin sanata olan ilgilerini ölçmek için Sanat İlgisi Ölçeği (SİÖ), müzelere olan ilgilerini ölçmek için ise, Müze İlgisi Ölçeği (MİÖ) kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin müze ilgisi ile sanat ilgileri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Pearson Korelasyon katsayısı, okul türüne ve cinsiyete göre müze ve sanat ilgileri farkını test etmek için bağımsız örneklemler t testi, sınıf düzeyine göre müze ve sanat ilgisi farkını test etmek için ise, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada güzel sanatlar lisesinin sanat ilgisi Anadolu lisesine göre anlamlı olarak yüksek olduğu, müze ilgisinde ise okul türüne göre anlamlı bir farkın olmadığı, kız öğrencilerin hem sanat ilgisinin hem de müze ilgisinin erkek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Sınıf değişkenine göre ise anlamlı farka rastlanmamıştır. Araştırmada ayrıca güzel sanatlara devam eden resim bölümü öğrencilerinin müze ilgisi müzik bölümü öğrencilerine göre anlamlı olarak yüksek olduğu, sanat ilgilerinde ise anlamlı bir fark olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Müze ve sanat ilgisi arasındaki korelasyonun ise pozitif yönde ve orta düzeyde olduğu bulgular arasındadır.

Araştırmada öğrencilerin sanata ve müzelere ilgi düzeylerinin ortanın üzerinde olması sevindiricidir. Ayrıca, güzel sanatlar lisesi ile Anadolu Lisesi öğrencilerinin müze ilgilerinde fark olmaması anlamlı olmasına karşın istenen bir durum olarak değerlendirilmiştir. Anadolu lisesinin güzel sanatlar lisesine kıyasla olumlu sonuçlar vermesi ve bu durumun kaynaklanabileceği sebepler tartışılmış, öneriler sunulmuştur.

Abstract
The aim of the research was to investigate the museum and art interests of the students in fine arts and Anatolian high schools. The research was carried out with totally 242 students (138 female/104 male), 144 of them were from Anatolian High School students and 98 (42 art, 56 music) from Fine Arts High School. The Art Interest Scale (AIS) was used to measure the art interests of the students and the Museum Interest Scale (MIS) was used to measure the museum interests of the students. In order to determine the correlation between the museum and art interests of the students in the research, the Pearson Correlation Coefficient was used; to test the museum and art interests difference according to the school type and gender; the Independent Sampling T-test and the One-way Variance Analysis to determine the museum and art interest difference according to the class level. It was found out that the art interests of the fine arts high school students were found to be significantly higher compared with the students in the Anatolian high school, no significant difference for the museum interest according to the both schools and both the art interests and the museum interests of the female students were significantly higher than the male students. No significant difference was encountered in terms of the class variable. In addition, it was found out in the research that the museum interests of the students in the department of art within the scope of the fine arts were significantly higher than the students in music; there were no significant difference in terms of their art interests. The correlation between the museum and art interest was positive and moderate. It was pleasing that the interest levels of the students in the research were above the medium level. In addition, although there was no significant difference between the museum interests of the students in fine arts high school and the Anatolian high school, it was considered as a desirable situation. That the Anatolian high school had positive results compared with the fine arts high school, and possible reasons of this situation were discussed and recommendations were stated.