İzlenmekte Olan Dizilerin Ortaokul Öğrencilerinin ResimlerineYansımaları Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Önal M., Taşkesen O.

Journal of Strategic Research in Social Science, vol.4, no.3, pp.35-54, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, izlenmekte olan dizilerin ortaokul düzeyindeki çocuklar üzerindeki olumlu olumsuz yönlerini çocukların kendilerini ifade etme araçlarından biri olan resimler üzerinden analiz etmektir. Çalışma ülkemizin doğusunda bulunan orta ölçekli bir şehirde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında ortaokulun 5. (35), 6. (35), ve 7. (39) Sınıflarına devam eden 10, 11, 12, 13 ve 14 yaşlarında (48 kız, 61 erkek) toplam 109 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerin analizleri SPSS 22 programında 0,5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre olumlu ve olumsuz kazanım puanları ölçmek için İlişkisiz (Bağımsız) Örneklem T-Testi, baba öğrenim, anne öğrenim ve öğrencilerin sınıflarına göre olumlu ve olumsuz kazanım puanlarını ölçmek için ise İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, kız öğrencilerin olumlu kazanım puan ortalamaları erkek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek, olumsuz kazanım puanları ise erkek öğrencilere göre anlamlı olarak düşüktür. Anne baba eğitim durumuna ve öğrencilerin sınıf düzeylerine göre öğrencilerin olumlu ve olumsuz kazanım puanlarında anlamlı ölçüde farkın olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına bağlı olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre olumsuz örnek içeren dizileri daha çok izledikleri sonucu çıkarılabilir. Bu sonuç erkek ve kız öğrencilerin cinsiyet özellikleri düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur. Öğrencilerin ortalama olumlu kazanım puanları orta iyi arası derecelendirilebilir. Olumsuz kazanım ortalama puanları ise erkeklerde orta, kız öğrencilerde düşüktür.