Diyarbakır’da ev, otel ve öğrenci yurtlarında ev tozu akarlarının görülme durumu


AYKUT M., ERMAN Ö. K. , DOĞAN S.

DUFED Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.41-47, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: DUFED Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.41-47

Özet

Alerji ve dermatit nedeni olabilen akarlar bütün dünyada yayg›n olarak bulunurlar. Bu çal›flma; Diyarbak›r
ilinde ev, otel ve ö¤renci yurtlar›nda ev tozu akarlar›n›n görülme durumunun belirlenmesi amac›yla yap›lm›
flt›r. Bu amaçla Diyarbak›r merkez ilçeleri olan Ba¤lar, Kayap›nar, Sur ve Yeniflehir ilçelerinden Nisan-
May›s 2012 dönemlerinde ev, ö¤renci yurtlar› ve otellerden toz örnekleri toplanarak incelendi. Çal›flma
kapsam›nda toplanan 176 toz örne¤inin 79’u (% 44.88) akar bak›m›ndan pozitif bulundu. Çal›flmam›zda;
Astigmata, Mesostigmata ve Prostigmata tak›mlar›na ait 929 adet ev tozu akar› izole edildi. ‹zole edilen akarlardan Astigmata tak›m›na ait olanlar›n teflhisleri tür seviyesinde yap›lm›fl olup, bu tak›mdan 4 familyaya ait 12 tür tespit edildi. Mesostigmata ve Prostigmata tak›mlar›nda ise teflhisler tak›m ve familya seviyesinde verildi. Çal›flma bölgesinde Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1898) en s›k görülen (% 56.62) ev tozu akar› olarak kaydedildi. Bunu s›ras›yla Lepidoglyphus destructor (Schrank) (% 19.806), Acarus siro Linnaeus, 1758 (% 8.934) ve Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781) (% 8.181) takip etti.