Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Sigara Kullanımı Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Fırat M., Küçükakça G., Ayran G.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.9-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

OBJECTIVE: This study was conducted with the aim of determining the smoking status and the level of
Perceived Social Support of the School of Health students.
MATERIALS and METHODS: This descriptive and cros-sectional study was made in Erzincan University
School of Health in the 2012-2013 academic year. In this study there was no sample selection made and 270
students studying in the nursing department were included in this study. However, the study was conducted with
228 students who can be access edandagreed to participate (response rate 84%). The data were collected with the
questionnaire containing sociodemographic characteristics of students and by using Multidimensional Scale of
Perceived Social Support. Analysis of the data obtained was performed with the SPSS 19.0 package program,
descriptive statistics, t-test, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, correlation, variance tests and p<0.05 was
considered statistically significant.
RESULTS: 68.9% of the students who participated in the study were girls, 31.1% of students were men. The
average total Multidimensional Scale of Perceived Social Support score was 63.39±16.72, perceived social
support average score from family was defined as 23.45±5.68. While 24.1% of the students were found current
smoker, smoker students' average score of social support they perceive from their family (21.56±6.50) was
defined significantly lower than the ones' (24.81±4.47) who were non-smoker (p<0.05).
CONCLUSION: The score averages of social support perceived by students were generally found to be at a good
level. Gender, income level, being a smoker have been found to be effective on social support.
Keywords: Student, social support, smoking

AMAÇ: Bu çalışma sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve algılanan sosyal destek
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu çalışma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında,
Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nda yapılmıştır. Örneklem seçimine gidilmemiş ve Hemşirelik
bölümünde okuyan 270 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Ancak çalışma, ulaşılabilen ve araştırmada yer
almayı kabul eden 228 öğrenci ile yürütülmüştür (katılım oranı %84). Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerini içeren anket formu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde
edilen verilerin analizi, SPSS 19.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, t testi, Mann Whitney U, Kruskal
Wallis, korelasyon, varyans testleri ile yapılmış ve p<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin %68.9'unu kızlar, %31.1'ini ise erkekler oluşturmuştur.
Öğrencilerin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği toplam puan ortalaması 63.39±16.72, aileden
algılanan sosyal destek puan ortalaması 23.45±5.68 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %24.1'inin sigara
kullandığı belirlenirken, sigara kullanan öğrencilerin aileden algıladıkları sosyal destek puan ortalamalarının
(21.56±6.50), sigara kullanmayan öğrencilere oranla (24.81±4.47) anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir
(p<0.05).
SONUÇ: Öğrenciler tarafından algılanan sosyal destek puan ortalamalarının genel olarak iyi düzeyde olduğu
saptanmıştır. Cinsiyetin, gelir düzeyinin, sigara kullanıyor olmanın sosyal destek üzerinde etkili olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Öğrenci, sosyal destek, sigara kullanımı