The Effect of Physical Activity and Emotional Intelligence Levels of Sports Science Students on Commitment to Their Goals


Creative Commons License

İbili N., Budak C., Seçer E.

5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi , Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.291-292

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-292
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The Effect of Physical Activity and Emotional Intelligence Levels of Sports Science Students on Commitment to Their Goals 

ABSTRACT

Introduction and Purpose: Physical activity is the activities that occur as a result of contraction of skeletal muscles and increase energy consumption. Emotional intelligence is defined as understanding and interpreting the emotions of others by observing them and using data correctly. Commitment to goal refers to the determination of individuals to achieve their goals. The purpose of this study is to examine the effect of physical activity and emotional intelligence levels of sports science students, exposed to many restrictions during the Covid-19 period on their commitment to their goals.

Materials and Methods: Relational screening model was used in the study. The research group consists of 196 (105 female-91 male) university students studying in the field of sports sciences."Personal Information Form", "International Physical Activity Questionnaire-Short Form", "Emotional Intelligence Scale" and "Goal Commitment Scale" were used in the study. Independent sample t-test, Anova, Pearson correlation and multiple linear regression analysis were used for analyzing the data by reviewing appropriateness of the parametric tests.

Findings: It was determined that there is no gender-based significant difference in students' physical activity, emotional intelligence and goal commitment. It has been determined that the physical activity levels of the students who do active sports are higher than those who do not. In the sub-dimension of the positive emotional management, it was seen that those who do active sports have higher averages than those who do not. It has been determined that the 1st and the 4th grade students have higher averages than the 2nd grade students in commitment to their goals at the grade level. It has been determined that there are positive linear relationships between physical activity, emotional intelligence and commitment to goal, and physical activity and emotional intelligence are related with 14.4% of commitment to goals.

Results: As a result of the study, it has been determined that the physical activity levels and positive emotional management of the ones regularly doing sports are high, and the students are more committed to their goals in the first and last years of their university education. It has been determined that there is a relationship between students' physical activity, emotional intelligence and their commitment to their goals, and physical activity and emotional intelligence are important predictors of commitment to goals.

Keywords: Emotional Intelligence, Physical Activity, Goal Commitment, Sport Sciences

Spor Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Duygusal Zeka Düzeylerinin Hedefe Bağlılıklarına Etkisi 

ÖZET

Giriş ve Amaç: Fiziksel aktivite iskelet kaslarının kasılması sonucu oluşan ve enerji tüketimini artıran etkinliklerdir. Duygusal zeka başkalarının duygularını gözlemleyerek anlama, yorumlama, verileri doğru şekilde kullanabilme olarak tanımlanmaktadır. Hedefe bağlılık ise bireylerin amaçlarına ulaşma hususundaki kararlığını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı Covid-19 döneminde birçok kısıtlamalara maruz kalan spor bilimleri öğrencilerinin fiziksel aktivite ve duygusal zeka düzeylerinin hedefe bağlılıklarına etkisini incelemektir.

Yöntem: Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu spor bilimleri alanında öğrenim gören 196 (105 kadın-91 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form”, “Duygusal Zeka Ölçeği” ve “Hedefe Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerin uygunluğu gözden geçirilerek bağımsız örneklem t-testi, Anova, pearson korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin fiziksel aktivite, duygusal zeka ve hedefe bağlılıklarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Aktif spor yapan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin spor yapmayanlardan yüksek olduğu belirlenmiştir. Pozitif duygusal yönetim alt boyutunda aktif spor yapanların yapmayanlardan yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyinde hedefe bağlılıkta 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin 2.sınıf öğrencilerinden yüksek ortalamalara sahip oldukları belirlenmiştir. Fiziksel aktivite, duygusal zeka ile hedefe bağlılık arasında pozitif yönlü doğrusal ilişkiler olduğu ve fiziksel aktivite ile duygusal zekanın hedefe bağlılığın %14.4’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Araştırma sonucunda düzenli spor yapanların fiziksel aktivite düzeyleri ile pozitif duygusal yönetiminin yüksek olduğu, üniversitenin ilk ve son yıllarında öğrencilerin hedefe daha fazla bağlandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin fiziksel aktivite, duygusal zeka ile hedefe bağlılıkları arasında ilişki olduğu ve fiziksel aktivite ile duygusal zekanın hedefe bağlılığın önemli yordayıcıları olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Fiziksel Aktivite, Hedefe Bağlılık, Spor Bilimleri